Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie Wójta Gminy Kościelisko o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla środkowej części Polany Biały Potok we wsi Witów w gminie Kościelisko pod nazwą Biały Potok V

2020-07-23 do 2020-08-06 // Oglądano: 269 // Wstecz

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOŚCIELISKO

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla środkowej części Polany Biały Potok
we wsi Witów w gminie Kościelisko pod nazwą Biały Potok V

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) -dalej upzp oraz uchwały NrXII/97/15 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla środkowej części Polany Biały Potok we wsi Witów w gminie Kościelisko pod nazwą Biały Potok V, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicz­nego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla środkowej części Polany Biały Potok we wsi Witów w gminie Kościelisko pod nazwą Biały Potok V wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 lipca do 25 sierpnia 2020 r., w siedzibie Urzędu Gminy Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 44, pok. nr 17, wgodz.od 10°° do1400.

Jednocześnie informuję, że projekt planu zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kościelisko - zakładka planowanie przestrzenne. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Witowie nr 119 , w dniu 6 sierpnia 2020 r. o godz. 1400.

Zakres ponownego wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego obejmuje następujące ustalenia dotyczące:

1.   Zmiany oznaczeń budynków: budynek drewniany o funkcji inwentarskiej, dotychczas oznaczony symbolem ll.Rsp2 (teren 37.R/Z) otrzymał oznaczenie 4.Rsp3 (teren 37.R/Z), a budynek drewniany o funkcji inwentarskiej dotychczas oznaczony symbolem 12.Rsp2 (teren 38.R/Z ) otrzymał oznaczenie ll.Rsp2 (teren 38.R/Z).

2.    Zmiany zasięgu terenów:

-   teren 45.R/Z został powiększony o część terenu ll.R/Z, gdzie dopuszczono wyciągi narciarskie (m.in. zostały włączone istniejące wyciągi narciarskie, położone w dotychczasowym terenie ll.R/Z),

-   teren 46.R/Z został powiększony o część działki o nr ewid. 6950/1.

3.    Zasad zagospodarowania terenów:

-   w terenie 45R/Z zrezygnowano z konieczności demontażu po sezonie zimowym urządzeń wyciągów narciarskich,

-   nieurządzone miejsca postojowe dla samochodów (w sąsiedztwie wyciągów narciarskich), dopuszcza się wyłącznie w terenie 46.R/Z, poza terenem 45.R/Z,

-   na dachach budynków dopuszcza się realizację urządzeń wykorzystujących energię słońca.

3. W § 6 pt." Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego" w pkt 5 usunięto zapis o treści: „dopuszcza się narciarskie trasy biegowe, bez możliwości ich naśnieżania, z wyłączeniem dotyczącym nakazu śnieżenia terenu 45.R/Z".

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066), uczestnicy dyskusji publicznej, obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 2 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.

W związku z sytuacją epidemiczną, w przypadku zmiany przepisów prawnych termin i forma dyskusji publicznej mogą ulec zmianie. W takim przypadku nowy termin i forma dyskusji zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu Wójta Gminy Kościelisko.

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i 2 upzp każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać do Wójta Gminy Kościelisko z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2020 r., w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: architektura(5)gmina koscielisko.pl lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kościelisko - zakładka planowanie przestrzenne - formularze do dokumentów planistycznych oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.

0                     udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 46 pkt

1     ww. ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla środkowej części Polany Biały Potok we wsi Witów w gminie Kościelisko pod nazwą Biały Potok V, podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów w okresie ich wyłożenia do wglądu publicznego, o którym mowa wcześniej. W postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski w postępowaniu można składać, stosownie do art. 40 ww. ustawy, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres:architektura@gminakoscielisko.pl. Uwagi i wnioski w ww. postępowaniu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kościelisko.

Na podstawie art. 8a i 17a upzp informuję, że:

1.       Złożenie uwagi wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie.

2.       Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Gmina Kościelisko reprezentowana przez Wójta Gminy Kościelisko, z siedzibą ul. Strzelców Podhalańskich 44, 34-511 Kościelisko i są one podawane w celu składa­nia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.       Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

4.       Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5.       Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.

6.       Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprosto­wania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nastę­puje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy pu­blicznej.

7.       Podstawę prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych stanowi art. 6 ust.l lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/679 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa­rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 8a i 8b i art.17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wy­maganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej admi­nistratorowi i nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

8.       Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w tym również z obowiązku archiwizacyjnego.

9.       Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych ze szczególną sytu­acją składającego uwagę - wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

10.     Składającemu uwagę przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11.     Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych - e-mail: prawnicy(5)gmina koscielisko.pl. tel. 18 20 79 100 wew. 36 lub 18 20 220 36.


pdfSKM_C364e20072315370
Dodano: 2020-07-23 15:36:28Pobrano: 96 // 0.90 MB