Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.3.2017– Informacja do publicznej wiadomości – Budowa oczyszczalni ścieków dla PPHU BIELA w m. Stare Bystre

2020-07-31 do 2020-08-13 // Oglądano: 606 // Wstecz

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Działając na podstawie art. 79 ust. 1, w związku z art. 33, 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) – zwanej dalej „uooś”, informuję, iż w dniu 10.02.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie z wniosku Pana Stanisława Biela – właściciela Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „BIELA”, Stare Bystre 370A, 34-407 Ciche – o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków dla PPHU „BIELA” Stanisław Biela, zlokalizowanego w miejscowości Stare Bystre 370A, 34-407 Ciche, na działce o nr ewidencyjnym 1344/2 z wylotem do potoku Czerwony”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 uooś organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Czarny Dunajec. Postanowieniem z dnia 05.07.2017 r. tut. organ nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu na
środowisko. Mając na uwadze przepis art. 63 ust. 5 uooś Wójt Gminy Czarny Dunajec wydał w dniu 05.07.2017 r. postanowienie zawieszające przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia przez
Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko. Z uwagi na fakt, iż w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania, Wnioskodawca nie złożył raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia (art. 63 ust. 5a uooś) – postanowieniem z dnia 13.07.2020 r. postępowanie
w sprawie wydania decyzji zostało podjęte. W dniu 23.07.2020 r. do tut. urzędu wpłynął raport opracowany dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1-2 i pkt 4 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 uooś Wójt Gminy Czarny Dunajec pismem dnia 29.07.2020 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu o wydanie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

W przedmiotowej sprawie każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, do której należą: wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, postanowienia organu właściwego do wydania decyzji, stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków. Dokumentacja jest wyłożona do wglądu w Referacie Geodezji i Ochrony Środowiska w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, pokój nr 32 (I piętro).

Każdy zainteresowany ma możliwość składania uwag i wniosków na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Czarny Dunajec – uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź w Referacie Geodezji i Ochrony Środowiska (p. nr 32) – ustnie do protokołu. Uwagi i wnioski mogą być składane w godzinach pracy urzędu, w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości. Za dzień publicznego obwieszczenia przyjmuje się: 31.07.2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarny Dunajec. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Z up. WÓJTA

KIEROWNIK

Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska

mgr Mariusz Hajduk