Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/2020/KB na dowóz/odwóz dzieci na TRASIE Nr 3 D do Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Jabłonce ''BARKA''

2020-08-05 do 2020-08-20 // Oglądano: 234 // Wstecz

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/2020/KB

na dowóz/odwóz dzieci na TRASIE Nr 3 D do

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Jabłonce ''BARKA''
Tetmajera 4, 34-480 Jabłonka

Pełna nazwa Zamawiającego:

Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,
NIP: 7352843273, tel. (18)2613540, fax: (18)2613530

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dowóz/odwóz co najmniej 3 dzieci na trasie nr 3 D do Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Jabłonce ''BARKA'' Tetmajera 4, 34-480 Jabłonka

Przewoźnik obsługujący trasę ma obowiązek zapewnić opiekę. Przy zawieraniu umów na dowozy, przewoźnicy zobowiązali są do dostarczenia danych dotyczących opiekunów (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz numerów kontaktowych z nimi. Zamawiający wymaga, by opiekunami były osoby pełnoletnie.

Do obowiązków opiekuna należy:

1) dopilnowanie, aby uczniowie siedzieli w autobusie/busie w sposób niegrożący kontuzją,

2) nie wypuszczanie uczniów autobusu/ busa przed dojazdem do szkoły,

3) odprowadzanie podopiecznych z autobusu/ busa do drzwi szkoły,

4) decydowanie o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób w miejscach uprzednio do tego wyznaczonych.

5) sprawdzenie po zatrzymaniu się autobusu/busa na przystanku czy uczniowie mogą bezpiecznie opuścić pojazd i jeśli muszą przejść na drugą stronę ulicy bezpieczne przeprowadzenie ich,

6) zgłaszanie dyrekcji szkoły wszelkich uwag dotyczących niewłaściwego zachowania przewożonych w autobusie/busie, w tym samowolnego oddalenia się podopiecznych,

7) opieka nad dowożonymi uczniami w przypadku awarii autobusu, zapewnienie im bezpieczeństwa do czasu przybycia pojazdu zastępczego,

8) podejmowanie szybkich decyzji wspólnie z kierowcą co do dalszego postępowania w razie awarii, wypadku lub innych nieprzewidzianych okoliczności,

9) ponoszenie odpowiedzialności za uczniów dowożonych od chwili wejścia do autobusu do momentu wejścia do drzwi szkoły oraz od chwili wejścia do autobusu, po opuszczeniu drzwi szkoły, do momentu opuszczenia autobusu/busa przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.

 

2.Dodatkowe informacje w związku z epidemią spowodowaną SARS-CoV-2 :

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wynikającym z rozprzestrzeniania się Koronawirusa SARS-Co V-2, ogłoszeniem przez WHO stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów naszej Gminy, a także w celu przeciwdziałania COVID-19, w oparciu o zapisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oferenci są zobowiązani dozapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dzieci podczas dowożenia ich do przedszkoli i szkół. W tym celu należy starannie dezynfekcję autobusu / busa, każdorazowo przed i po kursie z dziećmi do i ze szkoły.

 

 


W związku z tym, że dowóz i odwóz dzieci jest uzależniony od stanu ich zdrowia, konieczne jest, aby przewoźnik wykazywał potrzebną w tym celu dyspozycyjność.

Zaznaczamy również, iż uczniowie z niepełnosprawnością mogą być dopisywani do trasy przewozu w ciągu roku szkolnego, dlatego też ilość osób nie jest równa ilości zamawianych miejsc w pojeździe.

Szczegóły dowozu prosimy uzgodnić z Dyrektorem danej szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego.PSOUU „Barka” 18 265 24 90

 

1. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia będzie przypadał na okres od 1 września 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku.

 

2. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać na adres: Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu przy ul. Kolejowej 14a, 34-470 Czarny Dunajec. Na kopercie winna znaleźć się pieczątka oferenta oraz zapis: Dotyczy postepowania ofertowego nr 1/2020/KB

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 20 sierpnia 2020 roku-
do godz. 14:00

 

3. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

4. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

a. wypełniony i podpisany formularz oferty,

 

 

7. Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena oferowana przez składającego ofertę.

 

Zaproszenie do składania ofert sporządził/sporządziła:

05.08.2020 r. Iwona Wontorczyk, tel. (18) 521 36 80

data (imię , nazwisko i podpis pracownika prowadzącego sprawę)

 

 

Zaproszenie do składania ofert ze strony Zamawiającego zostało zaaprobowane dnia

 

 

 

 

 

Marcin RatułowskipdfZaproszenie do składania ofert
Dodano: 2020-08-05 21:20:18Pobrano: 95 // 0.87 MB
pdfFormularz ofertowy transport
Dodano: 2020-08-05 21:22:30Pobrano: 97 // 0.56 MB