Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

KONKURSY PLANOWANE W II PÓŁROCZU 2020 R. PRZEZ PODHALAŃSKĄ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA

2020-09-07 do 2020-09-21 // Oglądano: 326 // Wstecz
Poddziałanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
W latach 2016 2022 mieszkańcy obszaru Podhalańskiej LGD, przedsiębiorcy, osoby prawne jak również nieposiadające osobowości prawnej mające siedzibę lub oddział na terenie jednej z gmin obszaru działania PLGD (Szaflary, Czarny Dunajec, Biały Dunajec, Kościelisko, Poronin) mogą ubiegać się o wsparcie w ramach ogłaszanych przez Podhalańską LGD nab orów wniosków.
Od 16 do 30 września 2020 r. Podhalańska LGD przeprowadzi nabory wniosków, w zakresie:
✓ Przedsięwzięcie 1.2. 3 . Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie działalności statutowej.
Nabór 3 /2020 pula środków w naborze 3 /2020 117 395 18 zł
-
kwota wnioskowana, o którą może się ubiegać jeden wnioskodawca w ramach jednego wniosku nie może przekraczać kwoty naboru i wynosi nie więcej niż 100% kosztów kwalifikowalnych
Grupa docelowa wnioskodawców : Osoby prawne organizacje pozarządowe , Jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (np parafie, stowarzyszenia nierejestrowe) nierejestrowe),
Dodatkowe warunki wsparcia wnioskodawca jest organizacją , która nie korzystała wcześniej i nie aplikuje równocześnie
o dofinansowanie innej operacji w ramach tego samego przedsięwzięcia tj. P. 1.2.3.
✓ Przedsięwzięcie 2. 1 .1. PREMIA NA START w sparcie na podjęcie działalności gospodarczej, w tym opartej na innowacjach i zakładanych przez osoby z grup defaworyzowanych.
Nabór 4 /2020 pula środków w naborze 16 0 000 zł
-
kwota wnioskowana, o którą może się ubiegać jeden wnioskodawca to 80 000 zł
Grupa docelowa
wnioskodawców Osoby fizyczne ( pełnoletni mieszkańcy obszaru PLGD), wnioskodawca jest obywatelem państwa członkowskiego UE, nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku na premię, nie podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie i z mocy ustawy, warunek dodatko wy: wnioskodawca nie jest osobą należącą do jednej z grup defaworyzowanych określonych w LSR
Nabór 6/2020 pula środków w naborze 240 000 zł
-
kwota wnioskowana, o którą może się ubiegać jeden wnioskodawca to 80 000 zł
Grupa docelowa
wnioskodawców: Osoby fizyczne (pełnoletni mieszkańcy obszaru PLGD), wnioskodawca jest
obywatelem UE, nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku na premię, nie podlega
ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie i z mocy usta wy jest osobą należ ą cą do jednej z grup defaworyzowanych
określonych w LSR (osoby do 35r.ż., osoby bezrobotne, osoby z rodzin wielodziedtnych).
✓ Przedsięwzięcie 2.1.2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w tym również opartych na innowacjach i zatrudniających osoby z grup defaworyzowanych
Nabór 5 /2020 pula środków w naborze 133 996 71 zł.
-
kwota wnioskowana, o którą może się ubiegać jeden wnioskodawca to max 133 996,00 zł i nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych operacji
Grupa docelowa wnioskodawców: Wnioskodawca (w przypadku osób fizycznych) jest obywatelem państwa członkowskiego UE, prowadzi działalność gospodarczą na terenie Podhalańskiej LGD i na tym terenie chce ją rozwijać (lokalizacja operacji na terenie W okresie 3 lat przed złożeniem wniosku prowadził działalność gospodarczą przez minimum 365 dni (możliwość zawieszenia).
Po więcej informacji zapraszamy do naszego biura i na stronę internetową. Pełna treść ogłoszeń o naborach wraz ze szczegółowymi warunkami udostępniona zostanie najpóźniej 02.09.2020 r. na stronie www.podhalanska.pl i w biurze LGD Biuro LGD: 34-424 Szaflary, Ul. Orkana 37 c, tel.: 18 20 115 43, e-mail: info@podhalanska.pl Konsultacje bezpośrednie w biurze, wyłącznie we wtorki i środy po uprzednim umówieniu