Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zapytanie ofertowe na dostarczenie pelletu (w workach) do kotłowni w Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk zlokalizowanej w m. Chochołów

2020-09-14 do 2020-09-25 // Oglądano: 524 // Wstecz

1.Zamawiający:

Gmina Czarny Dunajec

ul. Józefa Piłsudskiego 2

34 – 470 Czarny Dunajec

NIP: 735-284-32-73

 

2.Okres zamówienia:

1.Dostawa materiału opałowego w okresie od 01.10.2020 r. do 15.05.2021 r.

2.W przypadku przekroczenia kwoty zabezpieczonej w budżecie na okres grzewczy 2019/2020r. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą na okres od 01.10.2019r. do 31.12.2019r.

 

3.Przedmiot zamówienia:

1.Zamawiający zleci wykonanie usługi polegającej na wytworzeniu i dostarczeniu suchego materiału opałowego tj. pelletu (posiadającego aktualne sprawozdanie z badań) do kotłowni w Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk zlokalizowanej w m. Chochołów, pod adresem 34-513 Chochołów

2.Zamawiający zastrzega, że dopuszcza materiał opałowy (pellet), który spełnia następujące warunki:

a)wytworzony jest z drewna;

b)wilgotność pelletu wynosi maksymalnie do 10%;

c)wartość opałowa wynosi minimum 17000 kJ/kg;

d)frakcja ф 5-8mm.

3.Dostawy materiału opałowego (pelletu) będą następowały sukcesywnie do kotłowni w terminach i ilościach wskazanych przez Zamawiającego.

4.Zamawiający dopuszcza dostarczenie pelletu zapakowanego w workach o masie od 15 kg do 25 kg lub w inny sposób nie powodujący pogorszenia jakości materiału opałowego. W przypadku dostarczenia pelletu zapakowanego w workach lub w inny sposób Wykonawca musi zapewnić samochód z windą lub równoznaczne rozwiązanie pozwalające na rozładunek materiału opałowego do wsypu.

5.Dostarczony opał ma być suchy. W sytuacji wystąpienia opadów podczas transportu, opał powinien być zabezpieczony przed jego zamoczeniem i zawilgoceniem

6.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostawy w przypadku stwierdzenia braków ilościowych bądź jakościowych.

7.W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę opału złej jakości, nieodpowiadającemu wymaganym przez Zamawiającego i oferowanym przez Wykonawcę parametrom, Wykonawca ponosi koszty wywozu opału złej jakości i ponownego dostarczeniu opału w ciągu 24 godzin o takich parametrach, jakie zaoferował w swojej ofercie.

8.W sytuacji powtarzania się dostaw opału o złych parametrach, Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

9.Zamawiający informuje, że w sezonie grzewczym 2020/2021 szacuje się zużycie ok. 10 ton pelletu.

10. Maksymalna ilość na jedną dostawę 1 tona.

 

4.Płatność:

1.Płatność: na podstawie faktury/rachunku przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 14 dni.

 

Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku dużego zapotrzebowania na materiał opałowy Dostawca będzie zobowiązany dostarczyć materiał w ciągu 12 godzin od chwili złożenia zamówienia.

Dostawy będą realizowane w dni powszednie w godzinach od 6:00 do 13:00. Dokładne godziny Zamawiający ustali z Administratorem Centrum Torfowisk telefonicznie.

Koszt transport rozładunku i każdej dostawy ponosi Wykonawca.

5.Miejsce i termin składania ofert:

Termin składania ofert: do 25.09.2020 r. do godz. 1530. Oferty można składać na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Józefa Piłsudskiego 2 w godzinach poniedziałki8:00 – 18:00 natomiast od wtorku do piątku 7:30 – 15:30.

Oferty mogą być składane za pomocą e-mail na adres: gmina@czarny-dunajec.pl w formie skanu lub faksem pod numer 18-26-135-30.

Oferenci zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach w dniu 28-29.09.2020 r.

6.Kryterium wyboru Oferenta:

Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena brutto za 1 tonę (1 tona = ok. 4 m3) opału (pelletu). Cena zawiera wytworzenie i dostarczenie opału opisanego w przedmiocie zamienia do miejsca lokalizacji kotłowni.

7.Dane kontaktowe:

Sprawę prowadzi:

Anna Klepacka podinspektor ds. gospodarki komunalnej

e-mail: aklepacka@czarny-dunajec.pl

tel. 18-26-135-11