Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zapytanie ofertowe na dostarczenie opału do kotłowni zlokalizowanej w m. Czarny Dunajec w budynku remizy OSP ogrzewającej budynki gminne zlokalizowane przy ul. Józefa Piłsudskiego 2, 2A i 4.

2020-09-14 do 2020-09-25 // Oglądano: 508 // Wstecz
  1. Zamawiający:

 

Gmina Czarny Dunajec

ul. Józefa Piłsudskiego 2

34-470 Czarny Dunajec

NIP: 735-284-32-73

 

 

  1. Okres zamówienia:

 

  1. Dostawa materiału opałowego tj. zrębki tartacznej nastąpi w okresie od 01.10.2020 r. do 15.05.2020 r.

 

  1. Przedmiot zamówienia:

 

1.Zamawiający zleci wykonanie usługi polegającej na wytworzeniu i dostarczeniu suchego materiału opałowego tj. zrębki (posiadającej aktualne sprawozdanie z badań) do kotłowni zlokalizowanej w budynku Remizy OSP w Czarnym Dunajcu przy ul. Józefa Piłsudskiego 2A.

2.Zamawiający zastrzega, że dopuszcza materiał opałowy – zrębkę tartaczną, która spełnia następujące warunki:

a)wytworzony jest z drewna liściastego tj. buk i/lub dąb;

b)wilgotność zrębki wynosi maksymalnie 18 %;

c)wartość opałowa wynosi minimum 15000 kJ/kg;

d)granulacja zrębki o wymiarach 5-40 mm bez zawartości popiołu, zanieczyszczenia mineralnego, bez drewnopochodnych granulatów – pelletu oraz brykietów.

3.Dostawy materiału opałowego (zrębki) będą następowały sukcesywnie do kotłowni w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 6:00 – 13:00 w ilościach wskazanych przez Zamawiającego. Dokładne godziny Zamawiający ustali z Wykonawcą telefonicznie.

4.Koszt transportu i rozładunku każdej dostawy ponosi Wykonawca.

5.Maksymalna ilość jednorazowej dostawy opału wynosi 3,5 tony.

6.Zamawiający zastrzega, że dostawy będą występować minimum 1 raz w tygodniu w ilości minimum 3 tony. W przypadku występowania długotrwałych ujemnych temperatur w okresie objętym umową, dostawy mogą występować dwa razy w zależności od potrzeb.

7.Zamówienia będą składane bezpośrednio przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.

8.Zamawiający dopuszcza dostarczenie zrębki zapakowanej w workach foliowych, workach typu BIG BAG lub w inny sposób nie powodujący pogorszenia jakości materiału opałowego. W przypadku dostarczenia zrębki zapakowanego w workach typu BIG BAG lub w inny sposób Wykonawca musi zapewnić samochód z windą lub równoznaczne rozwiązanie pozwalające na rozładunek materiału opałowego do wsypu.

9.Dostarczony opał ma być suchy.W sytuacji wystąpienia opadów podczas transportu, opał powinien być zabezpieczony przed jego zamoczeniem i zawilgoceniem.

10.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostawy w przypadku stwierdzenia braków ilościowych bądź jakościowych.

11.W przypadku przywozu przez Wykonawcę opału złej jakości, nieodpowiadającemu wymaganym przez Zamawiającego i oferowanym przez Wykonawcę parametrom, Wykonawca ponosi koszty wywozu opału złej jakości i ponownego dostarczenia opału w ciągu 24 godzin o takich parametrach, jakie zaoferował w swojej ofercie.

12.W sytuacji powtarzania się dostaw opału o złych parametrach, Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

13.Zamawiający informuje, że w sezonie grzewczym 2020/2021 szacuje się zużycie ok. 100 ton zrębki.

14.Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku dużego zapotrzebowania na materiał opałowy, Dostawca będzie zobowiązany dostarczyć materiał w ciągi 12 godzin od chwili złożenia zamówienia.

15.Materiał opałowy musi posiadać stosowny certyfikat (aktualne badanie laboratoryjne oferowanego opału). Dokument należy dołączenie do oferty,

 

  1. Płatność:

1.Płatność nastąpi na podstawie faktury/rachunku przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w fakturze/rachunku za każdą dostawę materiału opałowego.

2.Termin zapłaty faktury – 21 dni od dnia jej wystawienia.

 

  1. Miejsce i termin składania ofert:

 

Termin składania ofert: do 25.09.2020 r. (piątek) do godz. 1530. Oferty można składać na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Józefa Piłsudskiego 2 w godzinach 7:30-15:30.

 

Oferty mogą być składane również za pomocą e-mail na adres gmina@czarny-dunajec.plw formie skanu lub faksem na numer 18-26-135-30.

Oferenci zostaną poinformowani o wynikach w dniu 28-29.09.2020 r.

 

  1. Kryterium wyboru Oferenta:

 

Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena brutto za 1 tonę opału (1 tona = ok. 4,00 m3).

Cena za opał zawiera wytworzenie i dostarczenie opału opisanego w § 2 ust. 1 do miejsca lokalizacji kotłowni.

 

  1. Dane kontaktowe:

 

Sprawę prowadzi:

Anna Klepacka

podinspektor ds. gospodarki komunalnej

e-mail: aklepacka@czarny-dunajec.pl

tel. 18-26-135-11