Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

ZARZĄDZENIE NR 168/2020 WÓJTA GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 16 września 2020 r.

2020-09-16 do 2020-09-30 // Oglądano: 536 // Wstecz
ZARZĄDZENIE NR 168/2020 WÓJTA GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 16 września 2020 r.w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Czarny Dunajec wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 181/2019 z dnia 10 września 2019 r. zmienionego Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 46/2020 z dnia 20 marca 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 141/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – 2020 r. poz. 713, 1378) zarządzam:

§ 1

W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Czarny Dunajec wprowadzonym Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 181/2019 z dnia 10 września 2019 r., zmienionym Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 46/2020 z dnia 20 marca 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 141/2020 z dnia 31 lipca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)treść § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu, łącznie ze stanowiskiem Wójta Gminy, liczy ogółem 56 i ½etatów”

 

2)w § 10:

a)w ust.3 pkt 3, dodaje się literę „e” w brzmieniu:

„e) Stanowisko ds. infrastruktury drogowej – 1 etat”,

 

b)w ust.3 pkt 5 lit a otrzymuje brzmienie:

 

„d) Stanowiska ds. komunalnych – 3 etaty”,

 

c)w ust.3 pkt 6, dodaje się literę „d” w brzmieniu:

 

„d) Stanowisko ds. turystyki i promocji – 1 etat”,

3) w §15 ust. 1 dodaje się pkt 20 i 21 w brzmieniu:

„20) podejmowanie działań w celu zapewnienia dostępności Urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami,

21) zabezpieczenie budynków i pomieszczeń Urzędu Gminy przed dostępem osób nieuprawnionych, w szczególności oraz poprzez zapewnienie monitoringu, systemu alarmowego.”

 

4)w § 17 dodaje się pkt 44 w brzmieniu:

„44) potwierdzanie zawarcia umowy dzierżawy ustawy zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników.”

 

5) treść ust. 3 w § 18 otrzymuje brzmienie:

 

„3. Z zakresu administrowania siecią dróg, chodników, placów i mostów i ich utrzymania:

1) monitoring stanu dróg (w tym rowerowych i pieszo-rowerowych), chodników, placów, mostów pod kątem potrzeb inwestycyjno-remontowych,

2) monitorowanie stanu dróg pod kątem drożności i bezpieczeństwa pasa drogowego (stan rowów, poboczy, nawierzchni, wycinka gałęzi, krzewów i drzew w pasie drogowym) oraz zapewnienia sprawnego działania urządzeń stanowiących elementy pasa drogowego (rowy przepusty, oznakowanie itp.),

3) zlecanie bieżących napraw i prac utrzymaniowych, konserwacyjnych w zakresie, o którym mowa w pkt 2, w tym również powierzanie części prac Referatowi Komunalnemu,

4) zapewnienie zimowego utrzymania dróg gminnych w terenach zabudowanych,
w tym przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zamówienia publicznego, nadzór nad realizacją umów z wykonawcami, prowadzenie rozliczeń,

5) prowadzenie prac projektowych, dokumentacyjnych związanych z remontami i inwestycjami na drogach (w tym rowerowych i pieszo-rowerowych), chodnikach, placach oraz mostach gminnych,

6) przygotowywanie umów oraz nadzór nad wykonaniem remontów i inwestycji drogowych i innych inwestycji wymienionych w pkt 3, wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę,

7) współdziałanie z Powiatowym Zarządem Dróg oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w zakresie utrzymania dróg, chodników oraz pozostałej infrastruktury drogowej pozostającej w zarządzie tych podmiotów,

8) współdziałanie z Powiatowym Zarządem Dróg oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach pozostających w zarządzie tych podmiotów,

9) współdziałanie z PZD oraz ZDW w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych i wojewódzkich jak również innych sieci i urządzeń związanych
z drogami,

10) prowadzenie ewidencji dróg gminnych,

11) wydawanie decyzji - zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

12) wydawanie zezwoleń, opinii, uzgodnień w sprawach pielgrzymek, procesji, wyścigów, maratonów, rajdów prowadzonych po drogach publicznych,

13) uzgadnianie czasowej oraz stałej organizacji ruchu oraz zapewnienie właściwego oznakowania dróg gminnych,

14) dokonywanie odbiorów inwestycji, w przypadku których nie jest wymagany udział inspektora nadzoru inwestorskiego,

15) współdziałanie z Referatem Komunalnym w zakresie prawidłowego utrzymania gminnej infrastruktury drogowej,

16) współdziałanie z Biurem Rozwoju przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych ze źródeł zewnętrznych,

17) przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków FOGR oraz środków na usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, a także realizacja
i rozlicznie zadań, na które pozyskano dofinasowanie,

18) Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi publicznej oraz za zajęcie pasa drogowego.”

6) w § 19 ust. 3 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

 

14) podejmowanie działań związanych z gospodarką wodną na terenie Gminy, w szczególności mających na celu zapobieganie skutkom suszy.”

7)w § 21 ust 3 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

 

„6) utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym budynków Urzędu, wykonywanie prac konserwacyjnych, przygotowanie i realizacja umów zapewniających bieżące funkcjonowanie Urzędu.”

 

8)Treść ust 4 w § 21 otrzymuje brzmienie:

„4. Z zakresu udostępniania oraz utrzymania w odpowiednim stanie technicznym publicznej infrastruktury:

1) zapewnienie funkcjonowaniem gminnych toalet publicznych (w tym przenośnych kabin sanitarnych) – w Rynku w Czarnym Dunajcu, na placu zabaw w Czarnym Dunajcu, w centrum Chochołowa i w innych wyznaczonych miejscach, w szczególności: przygotowanie niezbędnych umów, nadzór nad ich realizacją, zapewnienie niezbędnych środków i materiałów,

2) bieżące udostępnianie i utrzymanie powierzonych placów zabaw, stref rekreacyjnych, w tym zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego znajdujących się tam obiektów, urządzeń,

3) utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym infrastruktury związanej z rekreacją i turystyką jak: ścieżki rowerowe, szlaki piesze, pieszo-rowerowe, ścieżka edukacyjna „Baligówka”, wiaty, punkty widokowe, miejsca postojowe i in.; zadanie obejmuje naprawy, remonty, obcinanie gałęzi, zapewnienie i utrzymanie oznakowania,

4) realizowanie – we współdziałaniu z Referatem Budownictwa – powierzonych prac niezbędnych do zachowania drożności i bezpieczeństwa pasa drogowego (wykaszanie rowów, wycinka gałęzi, krzewów w pasie drogowym) oraz zapewnienia sprawnego działania urządzeń stanowiących elementy pasa drogowego (utrzymywanie drożności przepustów),

5) odśnieżaniewyznaczonych placów i chodnikóworaz innych wyznaczonych terenów gminnych, w szczególności w otoczeniu Urzędu Gminy.

 

9)w § 22 dodaje się pkt 13, 14 i 15 w brzmieniu:

„13) podejmowanie działań skierowanych na rozwój turystyczny Gminy, w tym koordynowanie, inicjowanie, przygotowanie i realizacja planów, projektów oraz innych przedsięwzięć w tym zakresie,

14) promocja walorów Gminy, w tym promocja o charakterze turystycznym,

15) podejmowanie działań związanych z tworzeniem oraz rozwojem uzdrowiska na terenie Gminy Czarny Dunajec.

 

§ 2

1.Wprowadza się tekst jednolity Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Czarny Dunajec, uwzględniający zmiany wprowadzone w § 1, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.Wprowadza się ujednoliconą strukturę organizacyjną Urzędu Gminy, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 3

1.Wykonanie zarządzenia, w tym czynności związane z zatrudnieniem, dostosowanie do zmian umów o pracę, zakresów czynności i podjęcie innych niezbędnych czynności organizacyjnych powierza się Sekretarzowi Gminy oraz kierownikom odpowiednich komórek organizacyjnych.

2.Zmiany kadrowe i związane z tym zmiany zakresów zadań dla poszczególnych komórek organizacyjnych, wynikające z zapisów § 1 pkt 1, pkt 2 lit c, pkt 9, należy wprowadzić do dnia 31 stycznia 2021 r.

§ 4

1.Zarządzenie przekazuje się kierownikom komórek organizacyjnych celem zastosowania i przekazania do wiadomości pracowników Urzędu.

2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 września 2020 r.


pdfZałącznik Nr 1 - Regulamin
Dodano: 2020-09-16 14:20:28Pobrano: 220 // 0.42 MB