Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Drugi ustny przetarg nieograniczony - licytację na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego

2011-07-11 do 2011-07-25 // Oglądano: 3095 // Wstecz

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu na zbycie nieruchomości.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec Nr XLI/414/2010  z dnia 20 października 2010r,  art.28 ust.1 i 2, art.39 ust.1 i art.67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz.U.Nr 261 poz.2603 z 2004 ) oraz §6 ust.1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz.2108 z 2004r).

Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony - licytację na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego:

Przetarg GN.6840.2.2011

· Dane ewidencyjne nieruchomości: Powiat: Nowy Targ, Gmina: Czarny Dunajec, Wieś: CICHE, lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni 72m2 w budynku o numerze porządkowym 28 oraz 313/1000 części w działce ewidencyjnej nr 803/8 o powierzchni 0.1295 ha, na której stoi budynek, dla której Sad Rejonowy w Nowym Targu prowadzi Kw nr 116847. Lokal jest wynajęty, a jego lokator posiada umowę na czas nieoznaczony.

· Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani ograniczonymi prawami rzeczowymi.

· Zgodnie z Miejscowym Planem Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Czarny Dunajec nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem MU2 tzn. tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usług.

· Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 52.000,00 PLN słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych.

· Przetarg odbędzie się dnia 22 sierpień 2011r w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu ul. Piłsudskiego 2 sala obrad II piętro o godz.1100.  W przetargu mogą brać udział tylko osoby, które w terminie do dnia 19.08.2011r wpłacą wadium w wysokości 5.000,00 PLN słownie: pięć tysięcy złotych. Wadium w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa należy odpowiednio wpłacić na konto Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu  Nr 56 87920008 0000 0000 2828 0018 - BS w Czarnym Dunajcu lub złożyć w kasie Urzędu Gminy. Osoba wpłacająca wadium to osoba /fizyczna lub prawna/, która figuruje na bankowym dowodzie wpłaty /przelewu/. Osoby licytujące w imieniu firm, współmałżonków lub osób trzecich muszą przed licytacją oprócz dokumentu tożsamości przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania firmy lub pełnomocnictwo. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

· Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy kupna-sprzedaży ponosi nabywca.

· Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nieruchomości. Uchylenie się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy kupna-sprzedaży powoduje utratę wadium.

· Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu pk.32, na stronie internetowej: www.czarny-dunajec.pl  lub pod nr telefonu: 0-18 26-135-32.

 

Czarny Dunajec data 11.07.2011r

Wójt Gminy Czarny Dunajec

Józef Babicz
jpgZaświadczenie o samodzielniści lokalu
Dodano: 2011-07-12 08:08:31Pobrano: 1201 // 0.60 MB
jpgZdjęcia
Dodano: 2011-07-12 08:09:41Pobrano: 1176 // 0.84 MB