Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

OGÓLNE WARUNKI I WYTYCZNE DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

2011-08-18 do 2011-09-05 // Oglądano: 3113 // Wstecz
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. podejmuje działania, dzięki którym liczba mieszkańców korzystających z istniejącej lub będącej w budowie sieci kanalizacyjnej wzrośnie, a na obszarach gdzie możliwość odprowadzania ścieków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego jest niedostępna, ścieki oczyszczane będą indywidualnie w miejscu ich powstawania dzięki budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOS). W związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programem priorytetowym pt. „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego", Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie (PBOS) oraz wniosków o dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. O środki z programu mogą ubiegać się jedynie jednostki samorządu tentorialnego, ich związki oraz spółki komunalne świadczące usługi kanalizacyjne.

Wstępne wytyczne i warunki do uzyskania dofinansowania:

1) Dofinansowaniu podlegają:
a)    Podłączenia, w rozumieniu programu zdefiniowano jako przewód kanalizacyjny łączący wylot wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku z przewodem sieci rozdzielczej usytuowanej w ulicy/drodze sąsiadującej z posesją lub tzw. sięgaczem. Wydatki poniesione na sieć kanalizacyjną, tj. na kolektor główny, sieć rozdzielczą jak i sięgacze. są kosztami niekwalifikowanymi (nie podlegają dofinansowaniu w ramach niniejszego programu).
b)    Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków (PBOS). w rozumieniu programu są to urządzenia lub zespoły urządzeń, w których na drodze procesów mechanicznych, biologicznych i chemicznych następuje redukcja ładunku zanieczyszczeń w ściekach do wielkości dopuszczalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należ}- spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006, Nr 137, póz. 984). przed ich wprowadzeniem do odbiornika. Potwierdzeniem tego wymogu jest legitymowanie się przez producenta certyfikatem na  zgodność ze zharmonizowaną normą europejską EN  12566-3:2005+A1:2009  wydawaną dla konkretnego typoszeregu urządzeń wyłącznie przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską.

2)  wsparciem finansowym objęte jest zagospodarowanie ścieków bytowych powstających w gospodarstwach domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnot)-  i  spółdzielnie mieszkaniowe),  w gospodarstwach agroturystycznych  oraz w obiektach  użyteczności  publicznej.  Pomocą  nie  są  objęte  niezabudowane  działki  oraz  budynki,  które  nie  są użytkowane!

3) zainteresowany podłączeniem lub wybudowaniem PBOS składa pisemny wniosek o dofinansowanie PBOS lub wniosek o dofinansowanie   podłączenia   budynku   do   zbiorczego   systemu   kanalizacyjnego,    do   siedziby   Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Nowym Targu lub w oddziałach terenowych PPK Sp. z o.o. (Sekcje Utrzymania Sieci właściwe dla danej gminy/miasta). Do wniosku nałeży dołączyć kopię aktualnej map}- zasadniczej z naniesionymi granicami działek i usytuowaniem nieruchomości, której dotyczy wniosek, względem istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu z zaznaczonym uyjściem przewodu kanalizacji sanitarnej z oudynku. Druki wniosków są dostępne w siedzibie PPK Sp. z o.o., w oddziałach terenowych FPK sp. z c.o. oraz na stronie internatowej http://www.ppkpodhale.pl/. Uwaga: wnioski bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane!

4) w przypadku wstępnego zakwalifikowania wniosku, każdy ubiegający się o podłączenie/budowę PBOS zawrze z PPK Sp. z o.o. umowę, w której określone zostaną zasady realizacji i finansowania inwestycji. W umowie wymagane będzie też wyrażenie zgody na wykonanie podłączenia/ PBOS w imieniu właściciela posesji. Niepodpisanie umowy wyklucza możliwość realizacji podłączenia/PBOS przez PPK SP. z o.o.

5)  dofinansowanie może również obejmować już wykonane podłączenia lub PBOS (do 45 % poniesionych kosztów-, przy czym dotyczy to tylko kosztów poniesionych  od dnia 01.01.2011  roku). Zainteresowany składa pisemny wniosek o dofinansowanie PBOS lub wniosek o dofinansowanie podłączenia budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, przy czym zaznacza we wniosku, czy posiada kompletną dokumentację wykonanego przyłącza/PBOS, wymaganą przez Prawo Budowlane, a także faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki, które będą podstawa do otrzjonania dofinansowania. Do wniosku należ)" dołączyć kserokopie faktur. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o zwrot części poniesionych wydatków będzie posiadanie kompletnej dokumentacji technicznej wymaganej przepisami prawa (w szczególności Prawem Budowlanym), z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami, a także faktur dokumentujących poniesione wydatki. W pmpadku PBOS dofinansowanie jest możliwe tylko dla obiektów spełniających dodatkowo wymagania określone w pkt. l b. Możliwość wybudowania PBOS  musi być także potwierdzona  badaniami geotechnicznymi  gruntu,  wykonanymi przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

UWAGA: WARUNKIEM FINANSOWANIA PODŁĄCZEN/PBOS LUB REFUNDACJI PONIESIONYCH KOSZTÓW JEST ZEBRANIE ODPOWIEDNIEJ LICZBY WNIOSKÓW I OTRZYMANIE PRZEZ PPK SP. Z O.O. DOFINANSOWANIA Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ!