Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

O G Ł O S Z E N I E o rokowaniach na zbycie nieruchomości gminnej

2011-09-30 do 2011-10-14 // Oglądano: 3220 // Wstecz

Na podstawie uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec Nr XLI/414/2010  z dnia 20 października 2010r,  art.28 ust.1 i 2, art.39 ust.2 i art.67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz.U.Nr 102 poz.651 z 2010 ) oraz §6 ust.1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz.2108 z 2004r).

Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza o rokowaniach na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego. Rokowania przeprowadza się w związku z negatywnym wynikiem przetargu GN.6840.2.2011 pierwszego z dnia 20 maja 2011r i drugiego z dnia 22 sierpnia 2011r.

 

1.      Dane ewidencyjne nieruchomości: Powiat: Nowy Targ, Gmina: Czarny Dunajec, Wieś: CICHE, lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni 72m2 w budynku o numerze porządkowym 28 oraz 313/1000 części w działce ewidencyjnej nr 803/8 o powierzchni 0.1295 ha zabudowanej przedmiotowym budynkiem, dla której Sad Rejonowy w Nowym Targu prowadzi Kw nr 116847. Lokal jest wynajęty, a jego lokator posiada umowę na czas nieoznaczony.

2.      Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani ograniczonymi prawami rzeczowymi.

3.      Zgodnie z Miejscowym Planem Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Czarny Dunajec nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem MU2 tzn. tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usług.

4.      Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 43.000,00 PLN słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych.

5.      Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu ul. Piłsudskiego 2 – sekretariat II piętro do dnia 7 listopada 2011r. Zgłoszenie powinno zawierać dane oraz załączniki określone w dodatkowych warunkach rokowań.

6.      Z dodatkowymi warunkami rokowań można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu ul. Piłsudskiego 2 pok.32 lub na stronie internetowej www.czarny-dunajec.pl w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

7.      Rokowania zostaną przeprowadzone w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu ul. Piłsudskiego 2 sala narad II piętro dnia 09 listopada 2011r o godz.1000 .

8.      Osoby zgłaszające udział w rokowaniach powinny do dnia 07 listopada 2011r wpłacić na konto Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu  Nr 56 87920008 0000 0000 2828 0018 - BS w Czarnym Dunajcu kwotę 6.000,00 PLN słownie: sześć tysięcy złotych tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy kupna.

9.      Uchylenie się osoby wygrywającej rokowania od zawarcia umowy kupna-sprzedaży powoduje utratę wpłaconej zaliczki.

10. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy kupna-sprzedaży ponosi nabywca.

11. W przypadku nie uzyskania odpowiedniej ceny Wójt Gminy Czarny Dunajec zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

12. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu pk.32, na stronie internetowej: www.czarny-dunajec.pl  lub pod nr telefonu: 0-18 26-135-32.

 

Czarny Dunajec data 29.09.2011r

 

Wójt Gminy Czarny Dunajec

 

Józef Babicz


pdfDODATKOWE WARUNKI ROKOWAŃ na zbycie nieruchomości
Dodano: 2011-09-30 12:57:03Pobrano: 1300 // 0.09 MB