Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

WÓJT GMINY CZARNY DUNAJEC OGŁASZA NABÓR NA PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU SPORTU W GMINIE CZARNY DUNAJEC

2012-05-25 do 2012-06-22 // Oglądano: 3061 // Wstecz

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU Rozwoju Sportu w Gminie Czarny Dunajec

wraz z Wnioskiem na prowadzenie zajęć sportowych

1. Cele i zadania programu:

CELE:

Celem głównym programu rozwoju sportu w gminie Czarny Dunajec jest umożliwienie jak najszerszej grupie mieszkańców, uczestnictwa w zajęciach sportowych oraz zainteresowanie aktywnością ruchową.

Cel główny może zostać osiągnięty wówczas, gdy zostaną zrealizowane następujące priorytety:

- uświadomienie roli sportu w życiu,

- wyrobienie wśród dzieci i młodzieży nawyku trwałej troski o swoje ciało, zdrowie

 i sprawność fizyczną,

- przygotowanie dzieci i młodzieży do trwałego uczestnictwa w kulturze fizycznej,

- stworzenie warunków wyrównywania różnic w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży

 z różnych środowisk ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, zagwarantowanie  jednakowego  dostępu  do  zorganizowanych  zajęć  sportowych  dla  dzieci

 i młodzieży

- zwiększenie dostępności do obiektów i urządzeń sportowych, doskonalenie kadry nauczycielsko – trenerskiej,

- rozwój sportu organizowanego w szkołach oraz sportu pozaszkolnego, wyrobienie nawyku dbania o kondycję fizyczną wśród osób dorosłych,

- promocję  sportu  i  zdrowego  stylu  życia  wśród  dzieci,  młodzieży,   dorosłych  oraz  osób niepełnosprawnych,

 

ZADANIA:

 

1)      Rozwój biegów narciarskich, poprzez organizację szkółek.

Zakłada się stworzenie 10 szkółek biegów narciarskich w miejscowościach, w których dzieci są szkolone w ramach WF i dodatkowych zajęć  (chociaż dotychczasowa wysokość środków nie pozwalała na zorganizowanie systematycznego programu zajęć) oraz w miejscowościach, w których dotychczas dzieci trenowały biegi narciarskie w znikomym stopniu, lecz rozwój tej dyscypliny ma perspektywę rozwoju. Ostateczna lista lokalizacji szkółek zostanie uzgodniona na podstawie rozmów z działaczami sportowymi, dyrektorami szkół, nauczycielami WF.

W celu odpowiedniego przygotowania do sezonu zimowego treningi będą prowadzone
od października do końca marca (koniec sezonu zimowego)  w wymiarze średnio 6 godz. tygodniowo (3 x 2 godz. ,  2x 3 godz.) lub 2 godziny tygodniowo (1x w tygodniu) zależnie od możliwości  i innych lokalnych czynników. Przewiduje się możliwość stworzenie grup o różnym stopniu zaawansowania – szczegóły zostaną ustalone z instruktorami prowadzącymi zajęcia, w zależności od konkretnych warunków.  

Dla szkółek – w każdym z dziesięciu punktów – utrzymywane będą trasy narciarskie do stylu klasycznego i dowolnego  przez cały sezon zimowy. Za utrzymanie tras odpowiada Gmina. Niezbędny sprzęt, na zasadzie wypożyczenia zostanie udostępniony zainteresowanym dzieciom i młodzieży przez szkoły i UKS-y z miejscowości w której zorganizowana jest szkółka. W przypadku niedoboru sprzętu Gmina dokona jego zakupu i przekaże szkole.

Do prowadzenia zajęć zatrudnieni zostaną trenerzy posiadający odpowiednie przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu biegów narciarskich, w tym znajomość metodyki nauczania.  Zakłada się, że będą to przede wszystkim nauczyciele/trenerzy, którzy w ramach zajęć szkolnych i dodatkowych, a także w klubach sportowych już obecnie prowadzą treningi dzieci i młodzieży. W przypadku szkółek założonych w miejscowościach, w których brak jest nauczycieli/trenerów klubowych posiadających odpowiednie przygotowanie do prowadzenia metodycznych zajęć  z zakresu biegów narciarskich zatrudnione zostaną osoby z zewnątrz.

Szkółki prowadzić będą zajęcia dla dzieci z danej miejscowości oraz innych miejscowości z terenu Gminy, w szczególności tych, w których nie zostanie zorganizowana szkółka (szkółki nie ograniczają się do dzieci z danej miejscowości). Liczebność grupy: od 10 do 30 dzici.

Poprzez zorganizowanie szkółek narciarstwa biegowego osiągane będą rezultaty mierzone:

Ø      liczbą dzieci uczestniczących w treningach,

Ø      liczbą szkół biorących udział w zawodach gminnych,

Ø      wynikami dzieci , młodzieży ze szkółek .

2)      Rozwój umiejętności z zakresu piłki nożnej z wykorzystaniem infrastruktury „Orlik 2012”

Zakłada się stworzenie 3 szkółek piłki nożnej w miejscowościach, w których istnieją boiska piłkarskie „Orlik 2012”, a więc w: Czarnym Dunajcu, Piekielniku i Cichem

Ze względu na warunki umożliwiające  zajęcia na boiskach „Orlik” oraz konieczność zapewnienia odpowiedniej intensywności zajęć, treningi będą prowadzone od kwietnia do końca września (sezon letni)  w wymiarze średnio 3 godz. tygodniowo (2x 1,5 godz.) zależnie od możliwości i innych lokalnych czynników. Przewiduje się stworzenie 2 grup o różnym stopniu zaawansowania – szczegóły zostaną ustalone z instruktorami prowadzącymi zajęcia, w zależności od konkretnych warunków. 

Dla szkółek – w każdym z trzech punktów – zapewnione zostanie korzystanie z boisk „Orlik 2012”. Koszty utrzymania i konserwacji boisk pokryte zostaną ze środków Programu. Niezbędny sprzęt, na zasadzie wypożyczenia zostanie udostępniony zainteresowanym dzieciom i młodzieży przez szkoły. W przypadku niedoboru sprzętu Gmina dokona jego zakupu i przekaże szkołom.

Do prowadzenia zajęć zatrudnieni zostaną trenerzy posiadający odpowiednie przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu piłki nożnej, w tym znajomość metodyki nauczania.  Zakłada się, że będą to przede wszystkim nauczyciele/trenerzy, którzy w ramach zajęć szkolnych i dodatkowych, a także w klubach sportowych już obecnie prowadzą treningi dzieci i młodzieży. W przypadku szkółek założonych w miejscowościach, w których brak jest nauczycieli/trenerów klubowych posiadających odpowiednie przygotowanie do prowadzenia metodycznych zajęć z zakresu piłki nożnej zatrudnione zostaną osoby z zewnątrz.

 

Szkółki prowadzić będą zajęcia dla dzieci z danej miejscowości oraz innych miejscowości z terenu Gminy, w szczególności tych, w których nie zostanie zorganizowana szkółka (szkółki nie ograniczają się do dzieci z danej miejscowości). Liczebność grupy: od 10 do 30 dzieci.

W ramach niniejszej formy wsparcia przewiduje się organizację rozgrywek/ turniejów między-orlikowych.

Poprzez zorganizowanie szkółek piłki nożnej osiągane będą rezultaty mierzone:

Ø      liczbą dzieci uczestniczących w treningach,

Ø      wynikami dzieci , młodzieży ze szkółek osiąganymi w rozgrywkach/turniejach.

3)      Rozwój umiejętności z zakresu piłki siatkowej z wykorzystaniem infrastruktury „Orlik 2012”

Zakłada się stworzenie 3 szkółek piłki siatkowej w miejscowościach, w których istnieją boiska piłkarskie „Orlik 2012”, a więc w: Czarnym Dunajcu, Piekielniku i Cichem

Ze względu na warunki umożliwiające  zajęcia na boiskach „Orlik” oraz konieczność zapewnienia odpowiedniej intensywności zajęć, treningi będą prowadzone od kwietnia do końca września (sezon letni)  w wymiarze średnio 3 godz. tygodniowo (2x 1,5 godz.) zależnie od możliwości i innych lokalnych czynników. Przewiduje się stworzenie 1 grupy na każdym Orliku – szczegóły zostaną ustalone z instruktorami prowadzącymi zajęcia, w zależności od konkretnych warunków. 

Dla szkółek – w każdym z trzech punktów – zapewnione zostanie korzystanie z boisk „Orlik 2012”. Koszty utrzymania i konserwacji boisk pokryte zostaną ze środków Programu. Niezbędny sprzęt, na zasadzie wypożyczenia zostanie udostępniony zainteresowanym dzieciom i młodzieży przez szkoły. W przypadku niedoboru sprzętu Gmina dokona jego zakupu i przekaże szkołom.

Do prowadzenia zajęć zatrudnieni zostaną trenerzy posiadający odpowiednie przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu piłki siatkowej, w tym znajomość metodyki nauczania.  Zakłada się, że będą to przede wszystkim nauczyciele/trenerzy, którzy w ramach zajęć szkolnych i dodatkowych, a także w klubach sportowych już obecnie prowadzą treningi dzieci i młodzieży. W przypadku szkółek założonych w miejscowościach, w których brak jest nauczycieli/trenerów klubowych posiadających

odpowiednie przygotowanie do prowadzenia metodycznych zajęć z zakresu piłki nożnej zatrudnione zostaną osoby z zewnątrz.

 

Szkółki prowadzić będą zajęcia dla dzieci z danej miejscowości oraz innych miejscowości z terenu Gminy, w szczególności tych, w których nie zostanie zorganizowana szkółka (szkółki nie ograniczają się do dzieci z danej miejscowości). Liczebność grupy: od 10
do 30 dzieci.

W ramach niniejszej formy wsparcia przewiduje się organizację rozgrywek/ turniejów między-orlikowych.

Poprzez zorganizowanie szkółek osiągane będą rezultaty mierzone:

Ø      liczbą dzieci uczestniczących w treningach,

Ø      wynikami dzieci , młodzieży ze szkółek osiąganymi w rozgrywkach/turniejach.

4)      Stworzenie szkółki piłki siatkowej o zasięgu ogólnogminnym

Ze względu na brak możliwości zaawansowanego szkolenia dzieci i młodzieży w piłce siatkowe (brak szkółek piłki siatkowej przy klubach sportowych – jedyny klub na terenie gminy nie dysponuje jak dotąd odpowiednimi warunkami i środkami) zakłada się stworzenie centralnej szkółki piłki siatkowej w m. Czarny Dunajec.

Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniej intensywności zajęć, treningi będą prowadzone w wymiarze średnio 3 godz. tygodniowo (2x 1,5 godz.). Planowane jest próbne uruchomienie szkolenia w tym zakresie przez okres półroczny (lipiec grudzień  2012 r.)

Przewiduje się stworzenie 2 grup: młodzież i kadeci. Szkółka w zamierzeniu ma stanowić bazę rozwoju dla dzieci i młodzieży (z terenu całej Gminy) o szczególnych umiejętnościach, predyspozycjach do gry w siatkówkę.

Dla szkółki zapewnione zostanie korzystanie z hali sportowej w Czarnym Dunajcu lub Cichem. Koszty związane z użytkowaniem hal pokryje w całości Gmina. Niezbędny sprzęt, na zasadzie wypożyczenia zostanie udostępniony przez szkoły. W przypadku niedoboru sprzętu Gmina dokona jego zakupu i przekaże szkołom.

Do prowadzenia zajęć zatrudniony zostanie trener posiadający odpowiednie – instruktorskie/ trenerskie – przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu piłki siatkowej, w tym znajomość metodyki nauczania.

 

Liczebność grupy: od 15 do 25 dzieci.

W ramach niniejszej formy wsparcia przewiduje się uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Poprzez zorganizowanie szkółek osiągane będą rezultaty mierzone:

Ø      liczbą dzieci uczestniczących w treningach,

Ø      wynikami dzieci , młodzieży ze szkółek osiąganymi w poszczególnych grupach wiekowych w rozgrywkach/turniejach.

5)      Nauka jazdy na łyżwach.

Realizacja działania uzależniona jest od wybudowania lodowiska przy zespole szkół w Czarnym Dunajcu.

Celem działania jest zapewnienie dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Czarny Dunajec nauki prawidłowej jazdy na łyżwach. Ma to szczególne znaczenie ze względu na ograniczone możliwości szkolenia w tym zakresie – najbliższy ośrodek to Zakopane oddalone o 25 km.

Działanie będzie realizowane poprzez zorganizowanie szkółki, funkcjonującej przez ok. 6 godz. w tygodniu, w miesiącach grudzień- marzec.

Zajęcia prowadzić będzie instruktor posiadający odpowiednie kwalifikacje z zakresu szkolenia w dyscyplinie jazda na łyżwach.

6)       Szkółka tenisa stołowego.

Rozważa się możliwość prowadzenia szkółki tenisa stołowego w przypadku dysponowania wystarczającą ilością środków.

Pomimo, iż działania przewidziane w pkt 1-6 skierowane zostały w głównej mierze do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów, nie wyklucza się możliwości uczestnictwa w zajęciach poszczególnych szkółek młodzieży ponad-gimnazjalnej z terenu Gminy. W zależności od konkretnych przypadków, podejmowane będą w tym zakresie ustalenia z poszczególnymi trenerami/ instruktorami.  Prowadzenie szkolenia w tej grupie wiekowej może okazać się zasadne szczególnie w przypadku szkółki piłki siatkowej o zasięgu ogólnogminnym .

 

 

2. Organizator

- Wójt Gminy Czarny Dunajec -  realizator zadania
Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec - współorganizator.

3. Uczestnicy - adresaci programu

- nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy, trenerzy i organizatorzy zawodów pracujący z dziećmi i młodzieżą szkolną w ramach prowadzonych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.


4. Kryteria zgłoszeń

- zgłoszenia kandydatów (według wzoru wniosku), podpisanie przez upoważnione osoby reprezentujące stowarzyszenia należy kierować do Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec w terminie do dnia 8 czerwca 2012r. (1 edycja)

wnioskodawcami mogą być:

-  kluby z terenu gminy Czarny Dunajec: uczniowskie, szkolne, międzyszkolne, ludowe i stowarzyszenia kultury fizycznej z osobowością prawną, których zakres działania obejmuje rozwijanie sportu dzieci i młodzieży;

- nauczyciele wychowania fizycznego pracujący w szkołach na terenie gminy Czarny Dunajec.

5. Sposób wyboru uczestników.

- Wójt Gminy Czarny Dunajec powołuje Komisję Programu Rozwoju Sportu w Gminie Czarny Dunajec do analizy złożonych ofert  po czym dokona wyboru kandydatów w terminie do: 22 czerwca 2012r. (1 edycja) ;

6. Sposób realizacji zadania

- z wyłonionymi - w wyniku przeprowadzonej procedury animatorami sportu dzieci i młodzieży - zawiera się indywidualne umowy;
- umowy zostaną zawarte na okres: od 1 lipca do 31 grudnia 2012r.;
- zakres zadań animatora i sposób dokumentowania wykonanych prac określa umowa.
- animatorzy w sprawozdaniu z realizacji umowy przedstawią wyniki i osiągnięcia swojej pracy (np. udział swoich podopiecznych w zawodach, zajęte przez nich miejsca, itp.)

7. Sposób kontroli i nadzoru nad realizacją zadania

- nadzór nad realizowanym zadaniem sprawuje Wójt Gminy Czarny Dunajec.

- Dyrektor Centrum Kultury i Promocji  Gminy Czarny Dunajec dokonuje kontroli i oceny realizacji zawartych umów oraz rozlicza i opracowuje okresowe sprawozdania z realizacji przyjętego zadania;

- W terminie  półrocznym  Radzie Gminy zostanie przedstawiona informacja o realizacji Programu.