Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec dla obszaru „Chochołów - A” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2012-05-31 do 2012-06-30 // Oglądano: 2653 // Wstecz

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr VI/57/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 kwietnia 2011 r., zmieniającej wcześniejszą uchwałę Nr XV/403/2010 z dnia 14 września 2010 r. -  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec dla obszaru „Chochołów-A” (teren planowanej skoczni w Chochołowie), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 czerwca 2012 r. do 2 lipca 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec, w godzinach od 10.00 do 14.00.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr VI/57/2011 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 kwietnia 2011 r., zmieniającej wcześniejszą uchwałę Nr XV/403/2010 z dnia 14 września 2010 r. -  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec dla obszaru „Chochołów-A” (teren planowanej skoczni w Chochołowie), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 czerwca 2012 r. do 2 lipca 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec, w godzinach od 10.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 czerwca 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec, o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czarny Dunajec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2012 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), prowadzone jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny na środowisko dotyczącej projektu ww. zmiany studium, zaś zgodnie z art. 54 ust.2, organ opracowujący projekt zmiany studium zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.

Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 w/w ustawy informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec oraz o możliwości zgłaszania uwag, na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Czarny Dunajec.

 

Wójt Gminy Czarny Dunajec