Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Przekazanie wniosku o opinię - ujęcie wody Podczerwone

2013-05-27 do 2013-06-10 // Oglądano: 1913 // Wstecz
Dotyczy: Postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa ujęcia wody w Podczerwonym, przebudowa ujęcia wody
w Czarnym Dunajcu i budowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody w Czarnym Dunajcu”

Działając na podstawie art. 61 ust. 1  pkt. 1, art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity- Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), zwracam się z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa ujęcia wody w Podczerwonym, przebudowa ujęcia wody w Czarnym Dunajcu i budowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody w Czarnym Dunajcu”, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby- co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 ust. 1 pkt. 68 i 70).

W załączeniu przesyłam wniosek złożony przez Gminę Czarny Dunajec, działającą przez pełnomocnika Panią Jolantę Muchę, wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz wypisem
i wyrysem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Jednocześnie informuję, że w związku z tym, iż liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej odbywać się będzie poprzez publiczne obwieszczenie