Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Budżet Gminy 2011

UCHWAŁA  BUDŻETOWA

  G M I N Y  CZARNY DUNAJEC

na rok 2011

Nr IV/27/2011

RADY GMINY CZARNY DUNAJEC

z dnia 26 stycznia 2011 roku

                 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 , pkt. 9 lit. d, i  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258  ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY CZARNY DUNAJEC  uchwala co następuje:

§ 1

 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011  w łącznej kwocie   68.546.524 złote, z tego:

1)      dochody bieżące:  53.450.555 złotych, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 –  1.330.875 złotych

2)      dochody majątkowe: 15.095.969 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 9.645.969 złotych

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.

§ 2

1.  Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie    81.454.822  złote

  zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2

     2.  Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę             47.469.141  złotych, w tym:

·      wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 30.206.303 zł, z czego:

a)      wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.593.826 zł

b)      wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11.612.477 zł

·      wydatki na dotacje na zadania bieżące – 5.092.400 zł

·      wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.567.255 zł

·      wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego –  1.411.552 zł

·      wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Czarny Dunajec, przypadające do spłaty w roku 2011 – 403.631 zł

·      wydatki na obsługę długu publicznego – 788.000 zł

3.    Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną  kwotę

      33.985.681 złotych, w tym:

·      Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 33.985.681 złotych, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją  zadań jednostki samorządu terytorialnego – 13.009.679 zł

§ 3

·           Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12.908.298 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów

·           Ustala się przychody budżetu w kwocie 14.834.994 złote, z następujących tytułów:  -  zaciągniętych kredytów, w kwocie 12.950.000 złotych,

-  wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym        budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 1.884.994 złote

             oraz  rozchody budżetu w kwocie  1.926.696 złotych, na spłatę zaciągniętych kredytów

  zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 3

§ 4

Tworzy się :

1.          rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 351.619 złotych

2.          rezerwę celową na zabezpieczenie udzielonych gwarancji i poręczeń w kwocie    403.631 złotych

3.          rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 140.437 złotych

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1.          dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2.          dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,  zgodnie z załącznikiem Nr 2

3.          dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną  zgodnie z załącznikiem Nr 3

4.          dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4

5.          dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6

Wydatki budżetu obejmują:

1.         planowane kwoty dotacji udzielone w 2011 roku – jak w załączniku Nr 6

2.         środki Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 573.053 złote, z tym ze środków z art.2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim  w łącznej kwocie 323.619 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7   

§ 7

Ustala się wykaz zadań majątkowych i bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 8 

§ 8

Ustala się roczne limity dla:

1.      zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 200.000 złotych

2.      zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – 12.908.298 złote

3.      zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – do kwoty   41.702 złote

§ 9

1.   Upoważnia się Wójta Gminy Czarny Dunajec do :

1)        zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 200.000 złotych

2)        dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na:

·        zmianie kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

·        zmianie kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe,

·        przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi

      Zmiany w wydatkach majątkowych z wyjątkiem wydatków na wieloletnie programy 

      inwestycyjne.

3)        Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji . Łączna  kwota udzielonych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 100.000 złotych

4)        Udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 200.000 złotych

5)        Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

6)        Przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki:

c)      w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej

d)      w obrębie wydatków działu- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

e)      w obrębie wydatków działu – wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec

 § 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

pdfUchwała Budżetowa 2011 Nr IV/27/2011 + załączniki
Dodano: 2011-04-06 12:19:44Pobrano: 1199 // 0.38 MB
pdfSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarny Dunajec za rok 2010
Dodano: 2011-09-21 10:00:13Pobrano: 1004 // 0.32 MB
pdfUCHWAŁA NR NR XI/106/2011 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok 
Dodano: 2011-11-02 11:12:23Pobrano: 1012 // 0.80 MB