Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Budżet Gminy 2014

UCHWAŁA  BUDŻETOWA
GMINY  CZARNY DUNAJEC

na rok 2014

Nr XXXVIII/347/2014

RADY GMINY CZARNY DUNAJEC

z dnia 24 stycznia 2014 roku

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 , pkt. 9 lit. d oraz lit. i  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r  poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 239, art. 258  ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U z 2013 r poz. 885 z późniejszymi zmianami) RADA GMINY CZARNY DUNAJEC  uchwala co następuje:

 

§ 1

 

 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014  w łącznej kwocie  61.557.223 złote z tego:

1)      dochody bieżące: 58.710.770 złotych,

2)      dochody majątkowe: 2.846.453 złote, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 2.058.071 złotych zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.

 

§ 2

 

1.  Ustala się wydatki budżetu na 2014  rok w łącznej kwocie   60.220.723 złote  zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2

     2.  Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę  

           53.417.525  złotych, w tym:

·      wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 34.285.431 zł, z czego:

a)      wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.550.000 zł

b)      wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 12.735.431  zł

·      wydatki na dotacje na zadania bieżące – 8.740.000  zł

·      wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.733.841 zł

·      wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Czarny Dunajec, przypadające do spłaty w roku 2014 – 258.253 zł

·      wydatki na obsługę długu publicznego – 1.400.000 zł

3.    Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną  kwotę 6.803.198 złotych, w tym:

·      Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie  6.803.198 złotych, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.150.634 złote

 

§ 3

 

·           Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.336.500 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej  zaciągniętych kredytów i pożyczek

·           Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.000.000 złotych, z następujących tytułów:  -  zaciągniętych kredytów, w kwocie   1.000.000 złotych,

-  wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 1.000.000 złotych

             oraz  rozchody budżetu w kwocie  3.336.500 złotych, na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek  zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 3

 

§ 4

 

Tworzy się :

1.          rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 340.241 złotych

2.          rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 160.000 złotych

 

§ 5

 

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1.          dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2.          dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,  zgodnie z załącznikiem Nr 2

3.          dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną  zgodnie z załącznikiem Nr 3

4.          dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4

5.          wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,zgodnie z załącznikiem Nr 5

6.          dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na gospodarowanie odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 6

 

§ 6

 

Wydatki budżetu obejmują:

1.         planowane kwoty dotacji udzielone w 2014 roku – jak w załączniku Nr 7

2.         środki Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 677.478 złotych, z tym ze środków z art.2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim  w łącznej kwocie  380.353 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 8   

 

§ 7

 

Ustala się wykaz zadań majątkowych i bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 9 


§ 8

 

Ustala się roczne limity dla:

1.      zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 200.000 złotych

2.      zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek, zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – do kwoty   1.000.000 złotych

 

§ 9

 

1.   Upoważnia się Wójta Gminy Czarny Dunajec do :

1)        zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 200.000 złotych

2)        dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na:

·        zmianie kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

·        zmianie kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe,

·        przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi

       z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia  w Wieloletniej  Prognozie Finansowej Gminy Czarny Dunajec

3)        Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji . Łączna  kwota udzielonych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 100.000 złotych

4)        Udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 200.000 złotych

5)        Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

6)        Przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki:

a)     w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej

b)     w obrębie wydatków działu- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

c)      w obrębie wydatków działu – wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

§ 10

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec

 § 11

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

pdfUCHWAŁA NR XLV/406/2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
Dodano: 2014-10-27 10:50:28Pobrano: 627 // 0.35 MB
pdfU C H W A Ł A Nr XLIV/401/2014 R A D Y G M I N Y CZARNY DUNAJEC z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok
Dodano: 2014-10-27 10:48:10Pobrano: 604 // 0.04 MB
pdfUCHWAŁA NR XLIII/393/2014 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2014, Nr XXXVIII/347/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 24 stycznia 2014r
Dodano: 2014-07-01 14:04:16Pobrano: 620 // 0.40 MB
pdfUCHWAŁA NR XLII/386/2014 z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014-2025
Dodano: 2014-06-04 15:29:29Pobrano: 613 // 0.11 MB
pdfUCHWAŁA NR XLII/385/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2014, Nr XXXVIII/347/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 24 stycznia 2014r
Dodano: 2014-06-04 15:30:10Pobrano: 804 // 0.26 MB
pdfUCHWAŁA NR XLI/381/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014-2025
Dodano: 2014-06-04 15:30:06Pobrano: 653 // 0.08 MB
pdfUchwała NR XLI/380/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2014, Nr XXXVIII/347/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 24 stycznia 2014r
Dodano: 2014-06-04 15:30:05Pobrano: 651 // 0.42 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXIX/362/2014 z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Dunajec na lata 2014-2025
Dodano: 2014-06-04 15:30:00Pobrano: 638 // 2.20 MB
pdfUCHWAŁA NR XXXIX/361/2014 z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok, oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Dunajec na rok 2014, Nr XVIII/347/2014 Rady Gminy Czarny Dunajec, z dnia 24 stycznia 2014r
Dodano: 2014-06-04 15:29:34Pobrano: 665 // 0.41 MB
pdfUchwala budzetowa 2014 z zalacznikami
Dodano: 2014-01-30 10:28:49Pobrano: 840 // 1.12 MB