Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Budżet Gminy 2016

UCHWAŁA BUDŻETOWA G M I N Y CZARNY DUNAJEC

na rok 2016

Nr XII/122/2015

RADY GMINY CZARNY DUNAJEC

z dnia 30 grudnia 2015 roku

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 , pkt. 9 lit. d oraz lit. iustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 rpoz.1515 z późniejszymi zmianami) oraz art. 239, art. 258ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U z 2013 r poz. 885 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY CZARNY DUNAJEC uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016w łącznej kwocie 74.376.242 złote z tego:

1)dochody bieżące: 65.281.172 złote,

2)dochody majątkowe: 9.095.070 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 8.395.070 złotych

zgodnie zzałączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 67.839.042 złotezgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2

2.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 59.192.386,37

złotych, w tym:

·wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 37.571.080,37 zł, z czego:

a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.509.488 zł

b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 14.061.592,37zł

·wydatki na dotacje na zadania bieżące –11.348.760 zł

·wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.906.340 zł

·wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Czarny Dunajec, przypadające do spłaty w roku 2016 –425.006 zł

·wydatki na obsługę długu publicznego – 941.200 zł

3.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łącznąkwotę 8.646.655,63 złote, w tym:

·Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.646.655,63 złote,

z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 4.000.000 złotych


§ 3

·Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 6.537.200 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

·Ustala się przychody budżetuw kwocie 2.428.000 złotych, z następujących tytułów: -zaciągniętych kredytów i pożyczek , w kwocie 1.300.000 złotych,

-wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie1.168.000 złotych

oraz rozchody budżetu w kwocie 9.005.200 złotych, na spłatę zaciągniętych

kredytów i pożyczek

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 3

§ 4

Tworzy się :

1.rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie460.000 złotych

2.rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 174.000 złotych

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1.dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2.dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2

3.dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną zgodnie z załącznikiem Nr 3

4.dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4

5.dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,zgodnie z załącznikiem Nr 5

6.dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na gospodarowanie odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 6

7.dochody z części oświatowej subwencji ogólnej oraz wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci imłodzieży zgodnie z załącznikiem Nr 7


§ 6

Wydatki budżetu obejmują:

1.planowane kwoty dotacji udzielone w 2016 roku – jak w załączniku Nr 8

2.środki Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 708.599,46 złotych, z tym ze środków z art.3 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckimw łącznej kwocie 396.092,40 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 9


§ 7

Ustala się wykaz zadań majątkowych i bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 8

Ustala się roczne limity dla:

1.zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 200.000 złotych

2.zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek, zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – do kwoty 1.300.000 złotych

§ 9

1.Upoważnia się Wójta Gminy Czarny Dunajec do :

1)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 200.000 złotych

2)dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na:

·zmianie kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

·zmianie kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe,

·przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi

z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięciaw Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Dunajec

3)Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji . Łączna kwota udzielonych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 100.000 złotych

4)Udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 200.000 złotych

5)Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

6)Przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki:

a)w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej

b)w obrębie wydatków działu- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

c)w obrębie wydatków działu – wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

§ 10

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec

§ 11

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

pdfUchwała + załączniki
Dodano: 2016-01-26 12:44:37Pobrano: 626 // 1.46 MB