Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Budżet Gminy 2017

UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY CZARNY DUNAJEC
na rok 2017
Nr XXI/214/2016
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 grudnia 2016 roku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 , pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r poz.446) oraz art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U z 2013 r poz. 885 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY CZARNY DUNAJEC uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 84.453.625 złotych z tego:

1) dochody bieżące: 81.579.107 złotych,

2) dochody majątkowe : 2.874.518 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 174.518 złotych

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 89.426.831,14 złotych zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 77.006.949,38

złotych, w tym:

· wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 37.895.882,38 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.804.203 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 14.091.679,38 zł

· wydatki na dotacje na zadania bieżące – 11.295.000 zł

· wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.651.167 zł

· wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Czarny Dunajec, przypadające do spłaty w roku 2017 – 432.000 zł

· wydatki na obsługę długu publicznego – 732.900 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 12.419.881,76 złotych, w tym:

· Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12.419.881,76 złotych,

z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 274.271 złotych

§ 3

· Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.973.206,14 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek

· Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.185.031,14 złotych, z następujących tytułów: - zaciągniętych kredytów i pożyczek , w kwocie 8.200.000 złotych,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 685.031,14 złotych

- ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy, w kwocie 300.000 złotych

oraz rozchody budżetu w kwocie 4.211.825 złotych, na spłatę zaciągniętych

kredytów i pożyczek

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 3

§ 4

Tworzy się :

1. rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 287.000 złotych

2. rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 260.121 złotych

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną zgodnie z załącznikiem Nr 3

4. dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4

5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,zgodnie z załącznikiem Nr 5

6. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na gospodarowanie odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 6

7. dochody z części oświatowej subwencji ogólnej oraz wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 6

Wydatki budżetu obejmują:

1. planowane kwoty dotacji udzielone w 2017 roku – jak w załączniku Nr 8

2. środki Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 760.260,14 złotych, z tym ze środków z art.3 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim w łącznej kwocie 422.313,37 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 7

Ustala się wykaz zadań majątkowych i bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 8

Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 200.000 złotych

2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek, zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – 4.973.206,14 złotych

3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek, zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – do kwoty 3.226.793,86 złotych

§ 9

1. Upoważnia się Wójta Gminy Czarny Dunajec do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 200.000 złotych

2) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na:

· zmianie kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

· zmianie kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe,

· przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi

z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Dunajec

3) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji . Łączna kwota udzielonych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 100.000 złotych

4) Udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 200.000 złotych

5) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

6) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki:

a) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej

b) w obrębie wydatków działu- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

c) w obrębie wydatków działu – wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.