Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Budżet Gminy 2018

UCHWAŁA BUDŻETOWA

G M I N Y CZARNY DUNAJEC

na rok 2018

Nr XXX/306/2017

RADY GMINY CZARNY DUNAJEC

z dnia 29 grudnia 2017 roku

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 , pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r poz.1875) oraz art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U z 2017 r poz. 2077)

RADA GMINY CZARNY DUNAJEC uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 98.513.268 złotych z tego:

1) dochody bieżące: 87.877.502 złotych,

2) dochody majątkowe : 10.635.766 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 8.498.266 złotych

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 98.648.130 złotych zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 81.285.157,77

złotych, w tym:

·wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 41.355.169,77 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.161.050 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 16.194.119,77 zł

·wydatki na dotacje na zadania bieżące –12.297.576 zł

·wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.522.512 zł

·wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Czarny Dunajec, przypadające do spłaty w roku 2018 – 475.000 zł

·wydatki na obsługę długu publicznego – 634.900 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łącznąkwotę 17.362.972,23 złotych, w tym:

·Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17.362.972,23 złotych,

z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9.352.738 złotych

§ 3

 ·Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie134.862 złote, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek

·Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.909.687 złotych, z następujących tytułów: - zaciągniętych kredytów i pożyczek , w kwocie 3.682.622 złotych,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 2.227.065 złotych

orazrozchodybudżetu w kwocie 5.774.825 złotych, na spłatę zaciągniętych

kredytów i pożyczek

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 3

§ 4

Tworzy się :

1.rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 407.123,05 złotych

2.rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 276.000 złotych

§ 5 

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1.dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2.dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2

3.dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną zgodnie z załącznikiem Nr 3

4.dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4

5.dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,zgodnie z załącznikiem Nr 5

6.dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na gospodarowanie odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 6

7.dochody z części oświatowej subwencji ogólnej oraz wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 6 

Wydatki budżetu obejmują:

1.planowane kwoty dotacji udzielone w 2018 roku – jak w załączniku Nr 8

2.środki Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 952.647,95 złotych, z tym ze środków z art.3 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim w łącznej kwocie 528.935,70 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 7

 

Ustala się wykaz zadań majątkowych i bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 8


Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 200.000 złotych

2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek, zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – 134.862 złote

3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek, zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – do kwoty3.547.760 złotych

§ 9 

1.Upoważnia się Wójta Gminy Czarny Dunajec do:

1)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 200.000 złotych

2)dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na:

·zmianie kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

·zmianie kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe,

·przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi

z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Dunajec

3)Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji . Łączna kwota udzielonych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 100.000 złotych

4)Udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 400.000 złotych

5)Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

6)Przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki:

a)w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej

b)w obrębie wydatków działu- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

c)w obrębie wydatków działu – wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


pdfBUDŻET 2018
Dodano: 2017-12-05 09:12:40Pobrano: 455 // 0.89 MB
pdfUchwała budżetowa wraz z załącznikami
Dodano: 2018-01-22 11:26:20Pobrano: 400 // 3.28 MB