Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Budżet Gminy 2007

UCHWAŁA NR III/15/2006 - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CZARNY DUNAJEC NA ROK 2007
 2006.12.27


U C H W A Ł A B U D Ż E T O W A
GMINY CZARNY DUNAJEC 
na rok 2007
Nr III/15/2006
RADY GMINY W CZARNYM DUNAJCU
z dnia 27 grudnia 2006 roku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 , pkt. 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami / oraz art. 24 ust. 11, art.165, art. 184 ust. 2, art.188 ust. 2, art.195 ust.2, art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami / 

RADA GMINY W CZARNYM DUNAJCU uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu w wysokości 40.309.989 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 40.285.293 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 24.696 złotych, z przeznaczeniem na wykazywaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.
  2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.200.000 złotych i rozchody budżetu w kwocie 1.224.696 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 2

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją :

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak załącznik Nr 4.
2) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak załącznik Nr 5.

§ 3

Ustala się dochody budżetu gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4
Ustala się:
a) wykaz zadań gospodarczych , obejmujących wydatki majątkowe budżetu w wysokości 5.199.504 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
b) limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, z równoczesną zmianą limitów ustalonych w uchwale budżetowej na 2006 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy , w łącznej kwocie 1.984.900 złotych , w układzie klasyfikacji budżetowej , jak załącznik Nr 9. 

§ 6

1. Udziela się z budżetu :
a) dotacje podmiotowe na łączną kwotę 680.000 złotych, dla gminnych instytucji kultury - określonych w załączniku Nr 10.

2. Wydatki budżetu obejmują środki na dotacje:
a) dla działających na terenie gminy publicznych szkół prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych - na łączną kwotę 2.328.100 złotych , zgodnie z załącznikiem Nr 11.
b) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku - prowadzącym działalność pożytku publicznego, na łączną kwotę 205.000 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr12. 

§ 7
Tworzy się:
1. rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 264.088 złotych 

§ 8

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 13.


§ 9

Ustala się plany przychodów i wydatków
1) zakładów budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 14.


§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem Nr 15. 

§ 11

Ustala się roczne limity dla:

1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 200.000 zł
2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - do kwoty 1.200.000 złotych 

§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy Czarny Dunajec do :

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach jak załącznik Nr 8.
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku - na łączną kwotę 1.000.000 złotych
3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 200.000 złotych
4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej , obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe.
5) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 100.000 złotych
6) Udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 200.000 złotych 
7) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

2. Upoważnia się Dyrektora Zakładu Budżetowego Przedszkole do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art. 24 ust.10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu. 

§ 13

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2007 przyjmuje się Prognozę Łącznej Kwoty Długu Gminy Czarny Dunajec, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 14

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec
2. Ustala się szczegółowość:
a) informacji o przebiegu wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2007 r - jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale
b) informacji o wykonaniu w I półroczu 2007 roku planu finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Centrum Kultury i Promocji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań ( w tym zobowiązań wymagalnych). 

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

docZałącznik Nr 1
Dodano: 2011-02-16 10:58:04Pobrano: 929 // 0.08 MB
docZałącznik Nr 2
Dodano: 2011-02-16 10:58:27Pobrano: 933 // 0.19 MB
docZałącznik Nr 3
Dodano: 2011-02-16 10:58:42Pobrano: 900 // 0.03 MB
docZałącznik Nr 4
Dodano: 2011-02-16 10:58:59Pobrano: 960 // 0.10 MB
docZałącznik Nr 5
Dodano: 2011-02-16 10:59:14Pobrano: 971 // 0.04 MB
docZałącznik Nr 6
Dodano: 2011-02-16 10:59:32Pobrano: 911 // 0.03 MB
docZałącznik Nr 7
Dodano: 2011-02-16 10:59:54Pobrano: 936 // 0.06 MB
docZałącznik Nr 8
Dodano: 2011-02-16 11:00:16Pobrano: 920 // 0.08 MB
docZałącznik Nr 9
Dodano: 2011-02-16 11:00:41Pobrano: 1020 // 0.07 MB
docZałącznik Nr 10
Dodano: 2011-02-16 11:01:15Pobrano: 966 // 0.02 MB
docZałącznik Nr 11
Dodano: 2011-02-16 11:02:11Pobrano: 954 // 0.02 MB
docZałącznik Nr 12
Dodano: 2011-02-16 11:02:28Pobrano: 914 // 0.02 MB
docZałącznik Nr 13
Dodano: 2011-02-16 11:02:46Pobrano: 961 // 0.03 MB
docZałącznik Nr 14
Dodano: 2011-02-16 11:03:01Pobrano: 912 // 0.03 MB
docZałącznik Nr 15
Dodano: 2011-02-16 11:03:24Pobrano: 940 // 0.03 MB
docZałącznik Nr 16
Dodano: 2011-02-16 11:05:17Pobrano: 940 // 0.10 MB