Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Budżet Gminy 2009

U C H W A Ł A   B U D Ż E T O W A
GMINY CZARNY DUNAJEC
na rok 2009
Nr XXI/206/2008
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 grudnia 2008 roku

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 , pkt. 9 lit. d, i  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 11, art.165, art. 184, art.188 ust. 2, art.195 ust.2, art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami) oraz art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r Nr 13 poz.123 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY W CZARNYM DUNAJCU  uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu  w wysokości   47.298.597 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

Ustala się wydatki budżetu w wysokości    49.896.901  złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.598.304 złote, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów

Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.430.000 złotych i rozchody budżetu w kwocie 831.696 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2
 

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją :

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak załącznik Nr 4

§ 3

Ustala się dochody budżetu gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

Ustala się wykaz zadań gospodarczych , obejmujących  wydatki majątkowe budżetu w wysokości    8.251.631 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy , w łącznej kwocie 3.020.500 złotych , jak załącznik Nr 8. 

§ 6

1.  Udziela się z budżetu :

dotacje podmiotowe na łączną kwotę  1.425.000 złotych, dla: gminnych instytucji kultury, oraz zakładu budżetowego  - określonych podmiotowo i kwotowo w załączniku Nr 9.

2.  wydatki budżetu obejmują środki na dotacje:

a)  dla działających na terenie gminy publicznych szkół prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych - na łączną kwotę  2.978.000 złotych , zgodnie z załącznikiem Nr 10. na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku - prowadzącym działalność pożytku publicznego, na łączną kwotę 166.000 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr11 na wspieranie sportu kwalifikowanego - na łączną kwotę 135.000 złotych, zgodnie z załącznikiem   Nr 12 celowe stanowiące pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego - w kwocie 2.349.831 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - na łączną kwotę 44.000 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 14 dla ochotniczych straży pożarnych, na łączną kwotę 80.000 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 15 

§ 7

Tworzy się:

rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane  w kwocie 265.518 złotych rezerwę celową na zabezpieczenie udzielonych gwarancji i poręczeń  w kwocie 377.469 złotych rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe  w kwocie 35.000 złotych

§ 8

Ustala się plany przychodów i wydatków: zakładów budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 16

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem Nr 17

§ 10

Ustala się roczne limity dla:

zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 200.000 zł

zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty  2.598.304 złote

zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - do kwoty  751.696 złotych 

§ 11

1.   Upoważnia się Wójta Gminy Czarny Dunajec do :

zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach jak załącznik Nr 7

zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku - na łączną kwotę 1.000.000 złotych

zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 200.000 złotych

dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej , obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe.

Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji . Łączna  kwota udzielonych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 100.000 złotych

Udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 200.000 złotych

Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Upoważnia się Dyrektora Zakładu Budżetowego Przedszkole do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art. 24 ust.10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

 § 12

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2009 przyjmuje się Prognozę Łącznej Kwoty Długu Gminy Czarny Dunajec, zgodnie z załącznikiem Nr 18
 
§ 13

W toku wykonywania budżetu jednostki budżetowe mogą zaliczać na zwrot wydatków  środki zwrócone za zużytą  energię elektryczną oraz za korzystanie z telefonu służbowego

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec

Ustala się szczegółowość:

informacji o przebiegu wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2009 r - jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale

informacji o wykonaniu w I półroczu 2009 roku planu finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Centrum Kultury i Promocji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań ( w tym zobowiązań wymagalnych).     

 § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

doczalacznik 1
Dodano: 2011-03-07 20:46:32Pobrano: 987 // 0.07 MB
doczalacznik 2
Dodano: 2011-03-07 20:46:54Pobrano: 944 // 0.18 MB
doczalacznik 3
Dodano: 2011-03-07 20:46:56Pobrano: 920 // 0.03 MB
doczalacznik 4
Dodano: 2011-03-07 20:46:59Pobrano: 924 // 0.09 MB
doczalacznik 5
Dodano: 2011-03-07 20:47:00Pobrano: 879 // 0.02 MB
doczalacznik 6
Dodano: 2011-03-07 20:47:03Pobrano: 885 // 0.06 MB
doczalacznik 7
Dodano: 2011-03-07 20:47:05Pobrano: 906 // 0.06 MB
doczalacznik 8
Dodano: 2011-03-07 20:47:07Pobrano: 917 // 0.06 MB
doczalacznik 9
Dodano: 2011-03-07 20:47:08Pobrano: 929 // 0.02 MB
doczalacznik 10
Dodano: 2011-03-07 20:47:10Pobrano: 889 // 0.02 MB
doczalacznik 11
Dodano: 2011-03-07 20:47:11Pobrano: 873 // 0.02 MB
doczalacznik 12
Dodano: 2011-03-07 20:47:12Pobrano: 916 // 0.02 MB
doczalacznik 13
Dodano: 2011-03-07 20:47:13Pobrano: 908 // 0.03 MB
doczalacznik 14
Dodano: 2011-03-07 20:47:15Pobrano: 903 // 0.03 MB
doczalacznik 15
Dodano: 2011-03-07 20:47:16Pobrano: 912 // 0.03 MB
doczalacznik 16
Dodano: 2011-03-07 20:47:18Pobrano: 915 // 0.03 MB
doczalacznik 17
Dodano: 2011-03-07 20:47:19Pobrano: 944 // 0.03 MB
doczalacznik 18
Dodano: 2011-03-07 20:47:24Pobrano: 929 // 0.17 MB
pdfSprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Czarny Dunajec w 2008 roku
Dodano: 2011-09-21 10:07:48Pobrano: 856 // 0.27 MB