Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Chochołów - Remont po powodzi nawierzchni żwirowej oraz odwodnienia drogi „Krowiarki”

2008-10-02 do 2008-10-02 // Oglądano: 2309 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec
ogłasza przetarg nieograniczony numer 48/2008

p.n.: Wykonanie odbudowy po powodzi nawierzchni żwirowej oraz odwodnienia drogi gminnej „Krowiarki” w miejscowości Chochołów ”

na roboty budowlane o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14 tys. € i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Pożądany termin realizacji zamówienia: do 2008.11.28

2. Ilość zadań: 1

3.  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

4.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składanie ofert wariantowych

5.  Kryterium oceny ofert: cena - 100%

6.  Termin związania ofertą: 30 dni

7.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wpłaty wadium

8.  Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej

9.  Zamawiający nie zamierza przeprowadzać wyboru ofert przy użyciu aukcji elektronicznej

10.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy (art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych):

-  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

-  Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

-  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

-  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Cz. Dunajec
do 
dnia 2008.10.22 (środa) do godz. 11 oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia 
2008.10.22 (środa) do godz. 12 oo

Informacje dotyczące przetargu:
 tel. 
018-26-135-26 - w Urzędzie Gminy pok. 26

Opłata za materiały przetargowe wynosi: 30 zł

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie zamawiającego – pokój 26 (I piętro) lub bezpłatnie pobrać ze strony.

Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu: 2008.10.02


pdfWynik_2008-48
Dodano: 2011-03-07 10:17:01Pobrano: 789 // 0.03 MB