Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Gmina Czarny Dunajec - Wywóz odpadów komunalnych w latach 2009-2011

2008-10-08 do 2008-10-08 // Oglądano: 1985 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec
ogłasza przetarg nieograniczony numer 50/2008

p.n.: Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Dunajec w latach 2009-2011”

na świadczenie usług o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14 tys. €oraz powyżej kwoty kreślonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Pożądany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2009 do 31.12.2011

2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składanie ofert wariantowych

4.  Kryterium oceny ofert: cena - 100%

5.  Termin związania ofertą: 60 dni

6.  Zamawiający wymaga wniesienia wpłaty wadium w wysokości 15 000 ,00 zł

7.  Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej

8.  Zamawiający nie zamierza przeprowadzać wyboru ofert przy użyciu aukcji elektronicznej

9.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy (art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych):

-  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

-  Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

-  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

-  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

10.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania ich oceny, zostały określone w SIWZ

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Cz. Dunajec
do 
dnia 18.11.2008 (wtorek) do godz. 11 oo

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Gminy (II piętro)
dnia 
18.11.2008 (wtorek) do godz. 12 oo

Informacje dotyczące przetargu:
 tel. 
018-26-135-26 - w Urzędzie Gminy pok. 26

Opłata za materiały przetargowe wynosi: 40 zł

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie zamawiającego – pokój 26 (I piętro) lub bezpłatnie pobrać ze strony.

Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu: 08.10.2008 oraz przekazane drogą elektroniczną w dniu 08.10.2008 do opublikowania w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

pdfZawiadomienie_o_wyborze
Dodano: 2011-03-07 10:17:41Pobrano: 779 // 0.03 MB