Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w dziedzinie kultury i sportu 2008r

2008-01-09 do 2008-01-09 // Oglądano: 2131 // Wstecz
Zarządzenie Nr 132/2007
Wójta Gminy Czarny Dunajec
z dnia 14 grudnia 2007 r.w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w dziedzinie kultury i sportu w roku 2008

Na podstawie art.11, art.13, art.14, art.15, art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96 poz.873) oraz na podstawie Uchwały Budżetowej na 2008 rok Rady Gminy Czarny Dunajec NrX/105/2007 z dnia 12.12.2007 r. oraz Uchwały RG Nr IX/102/2007 z dn. 6.11.2007r w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami


Zarządza się co następuje:

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w dziedzinie kultury i sportu w roku 2008.

§ 1.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.


1. Środki na zadania:

  • krzewienie kultury i umiłowania do własnych tradycji poprzez prowadzenie nauki śpiewu i tańca góralskiego , gry na instrumentach ludowych oraz prowadzenie zespołów regionalnych
  • krzewienie kultury poprzez naukę gry na instrumentach oraz prowadzenie orkiestry dętej 
R a z e m dotacje: kwota 150.000 złotych
  • upowszechnianie kultury fizycznej poprzez utrzymywanie obiektów sportowych, organizację imprez sportowych i reprezentowanie gminy w rozgrywkach sportowych
  • upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie zajęć, organizowanie imprez w sportach olimpijskich ze szczególnym uwzględnieniem zimowych dyscyplin narciarskich.
R a z e m dotacje: 105.000 złotych


O g ó ł e m dotacje: 255.000 złotych

2. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których
oferty będą wyłonione w drodze w/w konkursu. Możliwe jest wsparcie więcej niż
jednej oferty.
3. W przypadku niewykorzystania całości ww. środków na realizację niniejszego
konkursu możliwy będzie uzupełniający nabór ofert dotyczących zadań
planowanych do realizacji w 2008 roku. O ogłoszeniu konkursu uzupełniającego
nabór ofert zdecyduje Wójt Gminy Czarny Dunajec w drodze zarządzenia.

§ 2.


Zasady przyznawania dotacji.1. Podstawowym dokumentem pozwalającym na ubieganie się o wsparcie projektu jest oferta realizacji zadania publicznego zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207).
2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na
obowiązującym formularzu w terminie określonym w § 3.
3. Oferta jest uznana za kompletną jeśli:
a. dołączone zostały wszystkie wymagane załączniki:

  • statut lub inny akt regulujący status podmiotu,
  • dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu:
  • w przypadku fundacji i stowarzyszeń - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, lub inny dokument właściwy dla podmiotu,
  • sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat/rachunek wyników, informacja dodatkowa) za poprzedni rok lub - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności, sporządzony na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 ze zm.),
  • sprawozdanie merytoryczne za poprzedni rok, lub - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności, za okres tej działalności,
  • inne np. upoważnienia osób, składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeśli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu.
b. załączniki spełniają wymogi ważności tzn. są podpisane przez osoby uprawnione,
c. w przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Każda strona opatrzona winna być także datą potwierdzania zgodności z oryginałem,
d. wypełnione zostały wszystkie pola oferty.

4. Oferta uznana jest za prawidłową, gdy:

a. zawiera wszystkie elementy wymagane na podstawie art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b. jest zgodna z celami konkursu,
c. złożona jest na właściwym formularzu,
d. złożona jest w terminie wymaganym przez regulamin,
e. podmiot jest uprawniony do złożenia oferty,
f. oferta oraz załączniki są podpisane przez osoby uprawnione,
g. działalność statutowa (działalność statutowa nieodpłatna lub odpłatna) podmiotu zgadza się z dziedziną zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu,
h. jest czytelna, tzn. wypełniona została maszynowo, komputerowo lub pismem drukowanym jednolicie w całości,
i. jest spójna, tzn. istnieje logiczne powiązanie pomiędzy celami zadania, szczegółowym zakresem rzeczowym zadania, opisem poszczególnych planowanych działań a kosztorysem zadania i oczekiwanymi efektami realizacji,
j. termin realizacji zadania zgadza się z terminem wymaganym w regulaminie,
k. kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem formalno-rachunkowym,
l. kosztorys zadania ze względu na rodzaj kosztów uwzględnia sposób kalkulacji kosztów,
m. strony oferty połączone są w sposób trwały poprzez zszycie lub trwale spięcie (nie bindowane) i wszystkie strony oferty są ponumerowane.

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania wsparcia finansowego (dotacji) lub przyznaniem wsparcia finansowego (dotacji) w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).
6. Kwota przyznanego wsparcia (dotacji) może być niższa od określonej w ofercie.
7. Jeżeli podmiot do jednej edycji konkursu składa więcej niż jedną ofertę, załączniki mogą być dołączone do jednej oferty, pod warunkiem wskazania jej w pozostałych.
8. Oferty złożone w terminie nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.

9. Nie można składać tej samej oferty w innym otwartym konkursie ofert ogłaszanym przez Wójta Gminy Czarny Dunajec

§ 3. 


Termin składania ofert.

1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu, ul. Kolejowa 14 lub przesłanie oferty na ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2008r. (liczy się data wpływu).

2.Okres realizacji zadania nie jest równoznaczny z okresem rozliczania kosztów ze środków dotacji. Rozliczane są koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy zawartej po rozstrzygnięciu konkursu ofert.
3.Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą do 31 grudnia 2008 r.

§ 4.

1. Złożone oferty sa rozpatrywane pod względem formalnym przez Centrum Kultury i Promocji. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości oferty, zgodnie z § 2. niniejszego zarządzenia.
2. Oferty rozpatrzone pod względem formalnym są zbiorczo przekazywane do
Komisji Konkursowej, powołanej przez Wójta Gminy Czarny Dunajec.
3. Komisja Konkursowa dokonuje oceny merytorycznej i przygotowuje dla Wójta Gminy Czarny Dunajec wykaz ofert, którym rekomenduje udzielenie wsparcia finansowego.
4. Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi Gminy Czarny Dunajec wykaz
ofert, którym nie rekomenduje udzielenia wsparcia finansowego (dotacji).
5. Kryteria oceny merytorycznej oferty są następujące:

lp.

nazwa wskaźnika

opis kryterium

punktacja1Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot

Waga wskaźnika 0.2

15

dotychczasowe wyniki pracy z zakresu kultury regionalnej i sportowej (zajęte miejsca w rozgrywkach sportowych, konkursach regionalnych itp.)10

Posiadanie rekomendacje dla podmiotu i partnerów,

dotychczasowa współpraca w zakresie zadań realizowanych przez wnioskodawcę, w tym rzetelność i terminowość rozliczenia z dotacji w roku poprzednim52Ocena projektu

Waga wskaźnika 0.3

35

Regionalny charakter projektu (znaczenie projektu

dla regionu), udział w imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych przez Centrum Kultury i Promocji w roku 2007 na terenie gminy Czarny Dunajec

20

Innowacyjność, modelowy charakter projektu

10

realność wykonania

53Opis

planowanych

działań

i budżet zadaniaWaga wskaźnika 0.3

30

Rzetelny, realny opis planowanych działań,

10

Kwalifikowalność kosztów oraz realność i

klarowność kalkulacji kosztów

10

Wysokość wkładu własnego

5

Wielość źródeł finansowania projektu

5

4

Efekty realizacji

zadaniaWaga wskaźnika 0.2

20

Trwałość

10

Powtarzalność

10

Suma

100


5. Projekty, które uzyskają w ocenie merytorycznej poniżej 60 pkt, nie uzyskują
rekomendacji do wsparcia (dofinansowania).
6. Wszelkie zmiany merytoryczne wynikłe w trakcie realizacji zadania powinny być zgłaszane na bieżąco, pisemnie do Centrum Kultury i Promocji w formie prośby o akceptację oraz uwzględnienie w aneksie do zawartej umowy.
7. Oferent może odstąpić od zawarcia umowy w przypadku przyznania wsparcia finansowego (dotacji) niższego niż oczekiwane w ofercie.
8. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy, oferent ma obowiązek pisemnie powiadomić Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu o swojej decyzji.
9. Oferent decydujący się na zawarcie umowy winien przedstawić:
a) korektę kosztorysu ze względu na rodzaj kosztów oraz kosztorysu ze względu na źródła finansowania w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
b) harmonogram rzeczowo-finansowy zadania,
c) oświadczenie o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.

§ 5.

Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi Gminy Czarny Dunajec propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania i liczbę wyłonionych zadań w terminie 5 dni od upływu terminu określonego w § 3.

§ 6.

Decyzje o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy Czarny Dunajec w drodze odrębnego zarządzenia w terminie 5 dni od daty otrzymania protokołu z pracy Komisji.

§ 7.

Zarządzenie Wójta Gminy Czarny Dunajec o wynikach konkursu ofert jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą - podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

§ 8.

Od Zarządzenia Wójta nie przewiduje się trybu odwołań.

§ 9.

Informacja o sposobie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie kultury i sportu w roku 2008 roku oraz o wzorach formularzy: oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

1. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone zostanie w "Tygodniku Podhalańskim", na stronie www.czarny-dunajec.pl a także w siedzibie Centrum Kultury i Promocji (adres do korespondencji: Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 6, budynek Remizy OSP) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, ul. Piłsudskiego 2.
2. Wzory formularzy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207).

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


docoferta realizacji zadania publicznego 2008r_0
Dodano: 2011-04-05 21:05:58Pobrano: 721 // 0.46 MB