Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Czarny Dunajec o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektów zmian fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec.

2012-03-27 do 2012-06-05 // Oglądano: 3125 // Wstecz

Projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec obejmujący obszary:

- w Chochołowie oznaczonych numerami 7, 8, 9, 10

- w Cichem oznaczonych numerami 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22,

- w Czarnym Dunajcu oznaczonych numerami 10, 13, 14, 16, 17, 19, 21

- w Czerwiennem oznaczonych numerami 3, 4, 5, 6, 7

- w Koniówce oznaczonych numerem 3

- w Odrowążu oznaczonych numerami 5, 8

- w Piekielniku oznaczonych numerami 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27

- w Pieniążkowcach oznaczonych numerami 4, 5, 7

- w Podszklu oznaczonych numerami 10, 12, 14, 15, 17

- w Załucznem oznaczonych numerem 2.

Projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec obejmujący obszary:

- w Cichem oznaczonych numerem 14,

- w Czarnym Dunajcu oznaczonych numerem 11,

- w Odrowążu oznaczonych numerem 6,

- w Piekielniku oznaczonych numerem 23,

-  w Ratułowie oznaczonych numerami 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

Projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec obejmujący obszary:

- w Chochołowie oznaczonych numerami 5, 6, 12,

- w Cichem oznaczonych numerem 10, 27,

- w Czarnym Dunajcu oznaczonych numerami 15, 18,

- w Koniówce oznaczonych numerem 2,

- w Odrowążu oznaczonych numerami 7,

- w Piekielniku oznaczonych numerami 15, 26,

- w Pieniążkowcach oznaczonych numerami 6,

- w Podszklu oznaczonych numerami 11, 13

- w Ratułowie oznaczonych numerem 19,

- w Starem Bystrem oznaczonych numerami 3, 4, 5, 6, 8.

Projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec obejmujący obszary:

- w Cichem oznaczonych numerami  16, 19, 23, 24, 25, 26,

- w Ratułowie 18.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXVII/278/2009 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 21 września 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 16.04.2012r. do 16.05.2012r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, pok. 27 w godzinach: od 7.30 do 13.00.


Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 20.04.2012 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Czarny Dunajec, początek o godz.10.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektów planu oraz uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czarny Dunajec w Kancelarii Urzędu lub na adres: Urząd Gminy Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, oraz symbol terenu znaczonego w projekcie planu, w którym znajduje się dana nieruchomość w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.06.2012r


Uwaga powinna być opatrzona tytułem, ze wskazaniem, czy dotyczy projektu planu miejscowego czy prognozy oddziaływania na środowisko.Wójt Gminy Czarny Dunajec


Józef Babicz