Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Projekty zmian do wglądu

2012-04-30 do 2012-05-16 // Oglądano: 3230 // Wstecz
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Wójt Gminy Czarny Dunajec zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec obejmujący wybrane obszary poszczególnych miejscowości w gminie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 16 kwietnia do 16 maja (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie Urzędu Gminy w pokoju nr 27 w godzinach od 7.30 do 13.00. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach została już przeprowadzona 20 kwietnia.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Składać należy je na piśmie do Wójta Gminy Czarny Dunajec w kancelarii urzędu lub na jego adres z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, oraz symbol terenu znaczonego w projekcie planu, w którym znajduje się dana nieruchomość. Można to zrobić w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca 2012 roku. Uwaga powinna być opatrzona tytułem ze wskazaniem, czy dotyczy projektu planu miejscowego czy prognozy oddziaływania na środowisko.

Wacław Sajdak