Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej pn. „Droga do Górków" w miejscowości Ratułów

2012-12-05 do 2012-12-20 // Oglądano: 2630 // Wstecz

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § l i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, póz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Jednolity tekst Dz. U. z 2008 r., Nr  193 póz.  1194 z późniejszymi zmianami),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że na wniosek Wójta Gmina Czarny Dunajec,
34-470 Czarny Dunajec, ul. J. Piłsudskiego 2, który wpłynął do tut. organu w dniu 23.11.2012r.
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu
budowlanego dla inwestycji
pod nazwą:
Rozbudowa drogi gminnej pn. „Droga do Górków" w miejscowości Rat ułów, gmina Czarny Dunajec,

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowości Ratułów, powiat nowotarski, województwo małopolskie:

•    w liniach rozgraniczających teren inwestycji, podlegających podziałowi:
6133/10 (6133/2, 6129/2 (6129), 6100/7 (6100/1), 6128/6 (6128/1), 6305/9 (6305/2), 6305/7 (6305/1).
(numery działek podane w nawiasach - działki przed podziałem; nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem — działki, powstałe w wyniku podziału i podlegające przekształceniu pod drogę)
•    w liniach rozgraniczających teren inwestycji, nie podlegających podziałowi:
6130 (przeznaczona pod inwestycję w całości) oraz 11072/1 (działka drogowa, częściowo objęta wnioskiem);

Podstawowe parametry techniczne drogi przeznaczonej do rozbudowy:
•     kategoria i klasa drogi - droga gminna dojazdowa klasy D ;
•     prędkość projektowa - Vp - 30 km/h;
•     przekrój drogowy - szer. jezdni 5,00 m / Jedna jezdnia dwukierunkowa,
•     skrzyżowanie dróg gminnych pod kątem 70°;
•     kat. obciążenia ruchem - KR 2.
•     na odcinkach przejściowych dostosowanie szerokości jezdni w obrębie skrzyżowania z istniejącymi jedniami dróg gminnych skosami 1:10 i 1:20.

Charakterystyka i zakres rzeczowy inwestycji:

Zakres robót drogowych:

•     rozbudowa tarczy skrzyżowania-geometria skrzyżowania, wyłukowania,
•     rozbudowa dróg gminnych na wylotach na skrzyżowanie,
•     rozwiązanie odnowienia tarczy skrzyżowania i dróg gminnych na wylotach z wykorzystaniem istniejących rowów drogowych(kierowanie wód opadowych do istniejących rowów drogowych),
•     remont istniejących rowów drogowych.
•     rozbudowa drogi gminnej pn. „Droga do Górków " na odcinku A od km 0+061,03 do km 0+160,29 i na odcinku B od km 0+000,00 do km 0+051,87

Zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Harcerska l 71 piętro, pokój nr 111, w godzinach urzędowania oprócz piątków/., w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 KPA, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


pdfSkan_obwieszczenia
Dodano: 2012-12-05 08:26:56Pobrano: 726 // 0.05 MB