Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

MAJĄTEK

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 15 LISTOPADA 2006 ROKU
 2006.11.16

I. Składniki mienia komunalnego:
1. Grunty, w tym współwłasność z innymi gminami podhalańskimi w gruncie zakupionym przez Podhalański Związek Gmin w Nowym Targu 
2. Budynki :
· budynek administracyjny
· budynek przedszkola
· budynki szkolne 
· budynki mieszkalne
· remizy strażackie
· budynki magazynowe w Baligówce
· budynki dworcowe w Czarnym Dunajcu i Podczerwonem
· budynek po byłej aptece - przy ulicy Piłsudskiego
· budynek w Piekielniku /ośrodek zdrowia/ 
· budynki ośrodków zdrowia
· budynek tzw. Dworek w Czarnym Dunajcu 
· Gmina jest właścicielem 49/100 części nieruchomości przy ulicy Kmietowicza w Czarnym Dunajcu / współwłasność z Parafią w Czarnym Dunajcu/. 
3. Budowle :
· wodociąg w Czarnym Dunajcu
· zabudowania cempingu
· basen w Czarnym Dunajcu
· oświetlenie uliczne 
· boiska sportowe (ze względu na brak ich wartości nie wprowadzone do ewidencji księgowej)
4. Środki transportu:
· Autobus , gimbus i samochód bus w Gminnym Zespole Oświatowym,
5. Maszyny i urządzenia:
· komputery i drukarki
· kopiarki
· faks
· centralka telefoniczna
· autoklawy zakupione do Ośrodków Zdrowia w Czarnym Dunajcu, Chochołowie, Ratułowie i Odrowążu
· unit dentystyczny zakupiony do ośrodka zdrowia w Ratułowie
· wykaszarka i pilarka do lasu
· zgrzewarka zakupiona do ośrodka zdrowia w Piekielniku
6. Wyposażenie :
· Meble biurowe i szkolne
· Maszyny biurowe 
· Księgozbiór 
7. Wartości niematerialne i prawne - oprogramowanie komputerów
8. Inwestycje rozpoczęte , w tym obiekty nowobudowane jak; szkoła w Czarnym Dunajcu i Czerwiennem, budynek ośrodka zdrowia w Chochołowie oraz modernizacje i rozbudowy tj. budynki szkolne Ratułów, Piekielnik, Podszkle 
9. Środki pieniężne na kontach bankowych

II. Udziały w spółkach
Gmina posiada udział w spółce Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Nowym Targu.
Udział ten wynosi - 33.941 udziałów o łącznej wartości 16.974.000 złotych

III. Zmiany w okresie od 1 listopada 2005 r. do 31 października 2006 roku :
1.W w/w okresie dokonano następujących zmian w środkach trwałych:
· Przekazanie w użytkowanie budynków w których mieszczą się ośrodki zdrowia do SGZPOZ w Czarnym Dunajcu i trwały zarząd budynku tzw. dworku do Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu ( w Urzędzie Gminy pozostaje ewidencja pozabilansowa) 
· Rozbiórka budynku szkoły w Czerwiennem Górnym
· Sprzedaż mieszkania i działek w Czarnym Dunajcu
· Zakup komputerów i drukarek i kasacja zużytego sprzętu komputegowego 
· Zakup działki w Chochołowie
· aktualizacja ilości i wartości gruntów - po kontroli NIK
(dokładna informacja o zmianach w gruntach przy załączniku Nr 4)

IV. Stan prawny:
W większości mienie komunalne zostało nabyte z mocy ustawy tj. w wyniku komunalizacji mienia.
Nieodpłatnie gmina otrzymała :
- Tereny i budynki po PKP w Czarnym Dunajcu , Podczerwonem , Koniówce i w Chochołowie
- Budynki i parcele Ośrodków Zdrowia w Chochołowie ,Czarnym Dunajcu i Odrowążu.
- Część majątku nabyta została na podstawie umów cywilno-prawnych 
W dalszym ciągu nie jest uregulowany stan prawny większości budynków szkolnych, ze względu na koszt przeprowadzenia tej regulacji.

Zestawienie gruntów gminnych wg. powierzchni i stanu prawnego zostało podane w załączniku Nr 5

V. Sposób zagospodarowania:
1.Grunty :
Zagospodarowanie gruntów przedstawia tabela Nr 6 
2.Lasy:
Las „Baligówka" w Czarnym Dunajcu pozostaje w bezpośredniej administracji Sołectwa Czarny Dunajec. Pod nadzorem Leśniczego z Nadleśnictwa Nowy Targ prowadzona jest planowa gospodarka leśna. 
3.Budynki:
Dzierżawione są budynki magazynowe w Baligówce , budynek po starym ośrodku zdrowia w Czarnym Dunajcu , część budynku w którym mieści się Ośrodek Zdrowia w Piekielniku, część budynku ośrodka zdrowia w Czarnym Dunajcu.. 

VI. Dochody z mienia - plan na 2007 rok:

Lp.

Wyszczególnienie 

Przewidywane wykon. 2006r

Plan 2007 rok

1.

Dzierżawy terenów i bud.w Czarnym Dunajcu


114.500


120.000
2.
Opłata wieczysta
16.417
16.417
3.
Dzierżawa terenów i budynków w Chochołowie

23.763

25.000
4.
Dzierżawa Rynku w Czarnym Dunajcu


47.200


50.200
5.
Dzierżawa bud. Ośrodka zdrowia w Piekielniku 


39.700


39.700
6.

Dzierżawa części budynku ul.Piłsudkiego18.593


18.600
7.

Wynajem mieszkań komunalnych18.000


18.500
8.

Wynajem mieszkań w budynkach szkolnych122.400


121.100
9.

Dzierżawa części budynku ośr.zdrowia Czarny Dunjec20.40020.400

10.

Pozostałe dzierżawy
41.100
42.000
11.

Sprzedaż drewna z lasu gminnego Cz.Duanjec


322.000


300.000
12.

Wynajem autobusów i busa

38.000

39.500

13.

Wynajem budynków szkolnych w czasie wakacji74.740
Razem:

896.813

811.417


VI. Wykaz mienia - obrotowego
· Środki pieniężne - konto bieżące gminy 1.142.220 złotych, lokaty wolnych środków 2.500.000 złotych 
· Księgozbiór 571.568 złotych, w tym księgozbiór w instytucji kultury - biblioteki 312.199 złotych

Załączniki do informacji - 
Nr 1 - mienie gminy w podziale na jednostki organizacyjne
Nr 2 - mienie jednostek oświata
Nr 3 - mienie jednostek Urząd Gminy
Nr 4 - zestawienie gruntów wraz i informacją stanie mienia 
Nr 5 - zestawienie gruntów wg.
Nr 6 - zagospodarowanie gruntów wg. powierzchni i stanu prawnego


I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego na 31 października 2006r

G R U N T Y

 Grunty:
- grunty orne:        735 ha
- lasy:                    453 ha
- potoki, rowy:       156 ha
- tereny bud:           20 ha
- drogi:                  358 ha
- inne:                   343 ha                    /w 2006r ubyło 0.5 ha/

============
Razem:  2065 ha

Stan prawny:
- nabyte w procesie komunalizacji dec. Wojewody- 1546 ha
- zbyte w trybie zasiedzenia, nieodpłatnego przekazania, zamiany lub sprzedaży- 99 ha
- nabyte w wyniku nieodpłatnego przekazania zamiany oraz kupna  -39 ha
-  z tego założono Kw dla - 911 ha
- pozostało do skomunalizowania -  579 ha
- w tym drogi gminne  - 358 ha
- ogółem obszar mienia gminnego-  2065 ha


htmlZałącznik Nr 1
Dodano: 2011-02-16 10:24:03Pobrano: 1131 // 0.03 MB
htmlZałącznik Nr 2
Dodano: 2011-02-16 10:24:31Pobrano: 1116 // 0.07 MB
htmlZałącznik Nr 3
Dodano: 2011-02-16 10:24:55Pobrano: 1133 // 0.10 MB
htmlZałącznik Nr 4
Dodano: 2011-02-16 10:25:15Pobrano: 1079 // 0.11 MB
htmlZałącznik Nr 5
Dodano: 2011-02-16 10:25:37Pobrano: 1116 // 0.09 MB
htmlZałącznik Nr 6
Dodano: 2011-02-16 10:26:00Pobrano: 1164 // 0.05 MB