Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Budżet Gminy 2019

UCHWAŁABUDŻETOWA

G M I N Y CZARNY DUNAJEC

na rok 2019

Nr IV/38/2019

RADY GMINY CZARNY DUNAJEC

z dnia 28 stycznia 2019 roku

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 , pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

RADA GMINY CZARNY DUNAJEC uchwala co następuje:

§ 1

 

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 98.573.944,00 złotych z tego:

1) dochody bieżące: 90.434.656,30 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 kwota 300.066.78 złotych

2) dochody majątkowe : 8.139.287,70 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 7.557.887,70 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 99.337.671,00 złotych zgodnie zzałącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 82.712.163,30

złote, w tym:

·wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 43.807.871,52 złotych, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.649.236,00 złotych

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 16.158.635,52 złotych

·wydatki na dotacje na zadania bieżące –12.054.160,00 złotych

·wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.529.543,00 złotych

·wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 348.956,10 złotych

·wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Czarny Dunajec, przypadające do spłaty w roku 2019 – 492.632,68 złotych

·wydatki na obsługę długu publicznego – 479.000,00 złotych

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łącznąkwotę 16.625.507,70 złotych, w tym:

·Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16.625.507,70 złotych,

z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.959.718,70 złotych

 

 

§ 3

 

·Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 763.727,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nowo zaciągniętych kredytów i pożyczek.

·Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.924.252,00 złotych, z następujących tytułów:- zaciągniętych kredytów i pożyczek , w kwocie 5.253.010,00 złotych,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 671.242,00 złotych

orazrozchodybudżetu w kwocie 5.160.525,00 złotych, na spłatę zaciągniętych

kredytów i pożyczek

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 4

 

Tworzy się :

1.rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 448.448,72 złotych

2.rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 276.000 złotych

 

§ 5

 

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1.dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4

2.dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5

3.dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną zgodnie z załącznikiem Nr 6

4.dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 7

5.dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na gospodarowanie odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 8

6.dochody z części oświatowej subwencji ogólnej oraz wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zgodnie z załącznikiem Nr 9

 

§ 6

 

Wydatki budżetu obejmują:

1.planowane kwoty dotacji udzielone w 2019 roku – jak w załączniku Nr 10

2.środki Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 985.197,49 złotych, z tym ze środków z art.3 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim w łącznej kwocie 545.439,40 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 11

 

 

 

§ 7

 

Ustala się wykaz zadań majątkowych i bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 12

 

§ 8

 

Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 200.000 złotych

2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek, zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – 763.727,00 złote

3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek, zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – do kwoty 4.489.283,00złotych

 

§ 9

 

1.Upoważnia się Wójta Gminy Czarny Dunajec do :

1)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 200.000 złotych

2)dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na:

·zmianie kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

·zmianie kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe,

·przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi

z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Dunajec

3)Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji . Łączna kwota udzielonych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 100.000 złotych

4)Udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 400.000 złotych

5)Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

6)Przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki:

a)w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej

b)w obrębie wydatków działu- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

c)w obrębie wydatków działu – wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


pdfUCHWAŁA BUDŻETOWA
Dodano: 2019-01-30 15:22:26Pobrano: 557 // 1.51 MB