Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Cel projektuCelem głównym mikroprojektu jest upowszechnianie i zrównoważony rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na Szlaku wokół Tatr w przygranicznych obszarach Gminy Czarny Dunajec i Miasta Trstena. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez utworzenie nowej infrastruktury uzupełniającej Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr o strefę rekreacji wraz z tablicami edukacyjnymi o dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym pogranicza w miejscowości Chochołów, jak również wykonanie ścieżki edukacyjnej na wzgórze Bubenik w Trstenie z interaktywnymi tablicami przedstawiającymi dziedzictwo pogranicza w tym faunę i flory. Umożliwi to zachowanie i podniesienia świadomości o wybitnych unikalnych miejscach dziedzictwa kulturalnego region transgranicznego. Jako innowacyjne techniki przekazu zostanie wykorzystany również element edukacji poprzez zabawę w plenerze w otoczeniu przyrody, co szczególnie przydatne będzie w rozwoju i przekazie dla młodszych odbiorców projektu. Dzięki realizacji mikroprojektu podwyższy się atrakcyjność i konkurencyjność regionu transgranicznego, co ma efekt bezpośrednio skierowany na trwałe utrzymanie wykorzystanego potencjału dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego dla odwiedzających jak i mieszkańców. Podczas realizacji mikroprojektu chcemy przypomnieć o zapomnianych ważnych kulturowych i historycznych pamiątkach znajdujące się przy wspólnym transgranicznym szlaku rowerowym. W ten sposób zostanie rozbudowany potencjał rozwojowy regionu transgranicznego. Rezultat mikroprojektu będzie dodatkowo wzmocniony realizacją miękkich działań promocyjnych, którymi chcemy poszerzać wiedzę odbiorców w zasięgu wykraczającym poza bezpośrednie oddziaływanie projektu, podnosząc poziom świadomości zwiedzających i mieszkańców region transgranicznego o dziedzictwie kulturalnym i przyrodniczym. Realizacja wszystkich wspólnych działań projektu pozwoli zrealizować wzrost poziomu wykorzystania dziedzictwa kulturalnego i naturalnego dla odwiedzających i mieszkańców.