Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Obwieszczenie - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochołów – kanały uzupełniające

2014-09-22 do 2014-10-06 // Oglądano: 1505 // Wstecz

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), z a w i a d a m i a,  że w dniu 17.09.2014 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie z wniosku Gminy Czarny Dunajec, działającej poprzez pełnomocnika – Panią Jolantę Mucha o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochołów – kanały uzupełniające”.

Przedsięwzięcie dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochołów - dla budynków położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 958 oraz dla budynków zlokalizowanych w pobliżu istniejącej sieci kanalizacyjnej wykonanej w latach ubiegłych, ale do kanalizacji nie podłączonych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa informuję o uprawnieniach stron polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków i zastrzeżeń w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, Urzędu Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, pokój nr 37, od pon. do pt.  w godz. 800-1500.

Ponadto informuję, iż pismem z dnia 19.09.2014 r. znak: OŚ.6220.12.2014 Wójt Gminy Czarny Dunajec zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji oraz zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko w przypadku uznania potrzeby przeprowadzenia oceny.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

Z up. WÓJTA

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,

 Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

mgr inż. Stanisław Pawłowski