Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

ZAPYTANIE OFERTOWE - promocja

2014-09-23 do 2014-09-29 // Oglądano: 2024 // Wstecz


Gmina Czarny Dunajec z siedzibą Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania:

2 jednostronnych tablic informacyjnych/pamiątkowych w tym: jednej sztuki do umieszczenia na elewacji budynku a drugiej sztuki wraz z systemem montażowym wolnostojącym przeznaczonej do umieszczenia przy obiekcie remizy OSP w Czarnym Dunajcu wraz ze stylową oprawą oraz 200 egzemplarzy dwujęzycznego folderu informacyjno promocyjnego w ramach realizowanego przez Gminę Czarny Dunajec jako Partnera Projektu pn. „Wspólne zapobieganie, koordynacja działań i gotowość do skutecznej ochrony przeciwpożarowej środowiska i mieszkańców regionów przygranicznych Habovka - Czarny Dunajec” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

 

Zakres zamówienia obejmuje:

1. wykonanie projektu graficznego tablic informacyjnych/pamiątkowych wg poniższych zaleceń – zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji promocji dla beneficjentów Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013,

2. wykonanie zaprojektowanych tablic informacyjnych/pamiątkowych – po ich formalnej akceptacji przez zamawiającego,

3. dostawę oraz montaż tablic i wolnostojącej stylowej oprawy (trwale związanej z podłożem) na/przy budynku remizy OSP w Czarnym Dunajcu

4. Zaprojektowanie, opracowanie i wydrukowanie 200 szt. dwujęzycznego folderu (w j.polskim i j.słowackim) dotyczącego efektów współpracy partnerskiej przy zachowaniu obowiązujących wytycznych w zakresie promocji Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

 

Specyfikacja tablicy informacyjnej:

1) ilość tablic: 2 szt. w wersji polskiej (jedna sztuka z przeznaczeniem do umieszczenia w gruncie w ozdobnej oprawie nawiązującej stylem do sztuki podhalańskiej lub architektury otoczenia w miejscu montażu tablicy, druga sztuka do trwałego umocowania na ścianie budynku remizy)

2) wymiar tablicy: 70 cm (wys.) x 90cm (szer.),

3) materiał wykonania: płyta PCV o gr. 5 mm,

4) oklejona folią zadrukowaną cyfrowo,

5) druk w pełnym kolorze,

6) kolor tablicy – biały,

7) odporna na działanie warunków atmosferycznych,

8) zabezpieczona np. laminatem.

9) nadruk jednostronny

10) słupki mocujące z rury ocynkowanej o średnicy 5 cm przeznaczone do umieszczenia w gruncie, przy czym długość każdego ze słupków powinna wynosić 3,5 m lub inne rozwiązanie pozwalające na trwałe umiejscowienie tablicy/oprawy ozdobnej

Specyfikacja folderu informacyjno/promocyjnego

 

1) przygotowanie tekstu opisującego działania oraz przekazanie praw autorskich do tekstu

2) redakcja i korekta tekstu w języku polskim

3) tłumaczenie tekstu na język słowacki

4) korekta tekstu słowackiego

5) wykonanie fotoreportażu, sesji zdjęciowej – dostarczenie 30 zdjęć odpowiednich do wykorzystania, z możliwością wykorzystania tylko wybranych do druku, oraz przekazanie praw autorskich

6) projekt i opracowanie graficzne publikacji z przekazaniem praw autorskich:

– 16 stron środków + okładka

– format środków B5 176 mm / 250 mm

– format okładki poszerzony o obustronne skrzydła, każde max. długość 100 mm

– oprawa miękka zeszytowa

– wydruk na wysokiej jakości papierze powlekanym półmatowym o gramaturze 120 lub 130 lub 140 gram

– okładka wydruk na wysokiej jakości papierze powlekanym półmatowym o gramaturze 200 lub 220 lub 240 gram (do uzgodnienia z projektującym publikację)

– kolor środków 4+4

– kolor okładki 4+4

– uszlachetnianie okładki folia błyszcząca

7) nakład 200 egz.


Tablice informacyjno/promocyjne oraz foldery informacyjno/promocyjne muszą zawierać następujące treści i logotypy graficzne:

1) Emblemat Unii Europejskiej z podpisem „Unia Europejska” oraz „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego” w wersji polskiej lub słowackiej

2) Logo Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 wraz ze sloganem w wersji polskiej

3) Tekst dotyczący współfinansowania projektu:

w wersji polskiej „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

4)Tytuł projektu i nazwę inwestycji w wersji polskiej

5) Nazwę i herb (logotyp) partnera projektu

Emblemat Unii Europejskiej wraz z podpisem ,,Unia Europejska” oraz „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego” powinien znajdować się w górnej części tablicy/folderu z prawej strony. Symetrycznie, po lewej stronie powinno znajdować się logo Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Informacja o zaangażowaniu środków Unii Europejskiej powinna zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy.

Napisy powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały, literami i cyframi w kolorze czarnym.

Opis sposobu obliczania ceny:

1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia tj. zaprojektowania, wykonania, transportu i inne.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich brutto.

3. Wykonawca przekaże nieodpłatnie wszelkie prawa autorskie związane z realizacją przedmiotowego zlecenia.

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

1. Termin wykonania zamówienia:

a) Folder informacyjno/promocyjny do dnia 28.10.2014

b) Tablice informacyjno/pamiątkowe wraz z zamontowaniem do dnia 10.10.2014 r.

c) Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez zamawiającego i wykonawcę. Protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.

d) Płatność: na podstawie faktury

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 29.09.2014 r. godz. 12.00 na adres Urzędu Gminy Czarny Dunajec ul. Piłsudskiego 2 34-470 Czarny Dunajec lub adres mail jpiotrowski@czarny-dunajec.pl (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Czarny Dunajec)

Kryterium oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zapytanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stąd Wykonawcy nie przysługują roszczenia względem Zamawiającego, w przypadku unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.

Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta pod warunkiem akceptacji jej wszystkich postanowień przez Wykonawcę. Niniejsze zapytanie nie jest również ofertą handlową o której mowa w kodeksie cywilnym czy też w innych przepisach właściwych.

Załączniki:

Formularz ofertowy


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

 doczał. nr 1_formularz ofertowy
Dodano: 2014-09-23 14:52:36Pobrano: 683 // 0.10 MB