Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję z dnia 23.06.2010 r. znak: GK.7624-1/09 oraz stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wprowadzonych zmian

2015-01-13 do 2015-01-27 // Oglądano: 1693 // Wstecz

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) - zwanej dalej „uooś”, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) – zwanej dalej „Kpa”

zawiadamia,

że w dniu 12.01.2015 r. na podstawie art. 104 i art. 155  Kpa, w związku z art.  87, art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 4,art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 uooś, -  została wydana decyzja zmieniająca decyzję Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 23.06.2010 r. znak: GK.7624-1/09 określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie miasteczka wodnego – kompleksu basenowego w następujący sposób:

         I.            W nazwie przedsięwzięcia słowa: „Witowskie Cieplice” zastępuje się słowami: „Chochołowskie Termy”.

       II.            Treść warunku określonego pod cyfrą II. pkt 5 lit. j, sentencji decyzji otrzymuje brzmienie: „od roku 2026 wody termalne służące do podgrzewania wody w miasteczku wodnym powinny być z powrotem zatłaczane do górotworu poprzez drugi odwiert. Od tego momentu inwestor będzie mógł wystąpić o nowe warunki dotyczące monitoringu wód wprowadzanych do rzeki Czarny Dunajec”.

oraz stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla zmian wprowadzonych w pkt I i II sentencji.

Od przedmiotowej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz za pośrednictwem Wójta Gminy Czarny Dunajec, w terminie 14 dnia od dnia ogłoszenia.

Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, p. 37, w godzinach pracy urzędu.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

mgr Michał Jarończyk