Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Nabór na wolne stanowisko pracy - STANOWISKO DO SPRAW OCHRONY ŚRODOWISKA

2015-05-29 do 2015-06-12 // Oglądano: 3850 // Wstecz

URZĄD GMINY W  CZARNYM  DUNAJCU, UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2,
34-470 CZARNY DUNAJEC

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

STANOWISKO DO SPRAW OCHRONY ŚRODOWISKA

nazwa stanowiska pracy

 

  1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):

a)      Złożenie wymaganych dokumentów (z wyłączeniem dodatkowych).

b)      Wykształcenie wyższe z zakresu: prawo, administracja publiczna, ochrona środowiska, inżynieria środowiska.

c)      Co najmniej 6 miesięczny staż pracy na:

Ø      stanowiskach urzędniczych w jednostkach administracji publicznej (urzędy jednostek samorządu terytorialnego, administracji państwowej).

Ø      stanowiskach pracy związanych z opracowywaniem dokumentów  z zakresu ochrony środowiska (operaty, raporty, analizy i itp.)

Do stażu pracy wlicza się odbyte staże organizowane przez urzędy pracy, nie wlicza się natomiast praktyk szkolnych i studenckich.

d)      Uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z testu
oraz uzyskanie 40% wszystkich punktów możliwych do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej. Do prawidłowego wypełnienia testu oraz udzielenia prawidłowych odpowiedzi w rozmowie kwalifikacyjnej wymagana jest znajomość oraz podstawowe umiejętności stosowania obowiązujących przepisów: ustawy o samorządzie terytorialnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko, rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ustawy o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach, a także w zakresie obejmującym zadania gminy: ustawy o ochronie środowiska, ustawy o ochronie przyrody, prawo wodne, ustawa o odpadach.

2.      Wymagania dodatkowe (nie są konieczne do spełnienia, jednak wpływają na wynik naboru):

a)      Ukończenie kursów, szkoleń, itp. z zakresu ochrony środowiska,
a w szczególności ocen oddziaływania na środowisko, zagadnień dotyczących zadań gminnych w ochronie środowiska, prawa wodnego, form ochrony przyrody – w tym Sieci Natura 2000, prawa odpadowego, utrzymania porządku i czystości w gminach.

b)      Ukończenie studiów podyplomowych, których tematyka obejmuje zagadnienia wymienione w lit. a.

c)      Uzyskanie jak największej ilości punktów możliwych do uzyskania z testu
oraz z rozmowy kwalifikacyjnej.

d)      Obsługa Komputera – znajomość pakietu MS Office, obsługa Internetu.

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)     Opracowanie i wdrażanie programów i innych dokumentów planistycznych
z zakresu ochrony środowiska.

b)     Prowadzenie procedur związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym przygotowywanie dokumentów na potrzeby postępowania.

c)     Prowadzenie kontroli i wizji terenowych z zakresu ochrony środowiska, utrzymania porządku i czystości i gospodarki wodnej, pozostających
w kompetencji Wójta Gminy.

d)     Wydawanie opinii i uzgodnień w ramach postępowań z zakresu prawa górniczego i geologicznego , oraz prawa wodnego i innych przepisów ochrony środowiska .

e)     Prowadzenie publicznego dostępu wykazu informacji o środowisku dla Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu .

f)       Udzielanie informacji o środowisku .

g)     Prowadzenie korespondencji z innymi podmiotami, instytucjami, organami, opracowywanie sprawozdań, analiz i innych dokumentów dotyczących ochrony środowiska .

h)     Współdziałanie z innymi podmiotami, instytucjami, organami w sprawach związanych z wdrożeniem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

i)       Opracowywanie niezbędnych dokumentów związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska.

j)       Prowadzenie spraw z zakresu ochrony grobów , mogił i cmentarzy wojennych .

k)     Prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków w Gminie, w tym: opracowanie projektu Programu Ochrony Zabytków, organizacja niezbędnych spotkań oraz konsultacji.

l)       Właściwe gromadzenie oraz przechowywanie akt prowadzonych spraw, w tym prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

m)   Przygotowanie i przekazywanie do archiwum zakładowego akt spraw prowadzonych na zajmowanym stanowisku pracy (dokumentacja archiwalna
i nie-archiwalna).

n)     Zastępowanie w obowiązkach pracownika zatrudnionego  na stanowisku
ds. gospodarki komunalnej, w czasie jego  nieobecności,

o)     Przygotowanie treści pism i dokumentów na potrzeby Rady Gminy i jej organów we wszystkich sprawach należących do zakresu działania tych organów,
a związanych z powierzonymi czynnościami, w szczególności przygotowanie odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski oraz innych informacji, o które zwrócą się radni lub komisje Rady Gminy.

p)     Na polecenie bezpośredniego przełożonego – uczestniczenie w posiedzeniach komisji Rady Gminy oraz Sesjach Rady Gminy oraz udzielanie
na posiedzeniach komisji i Sesjach wyjaśnień i informacji, referowanie przygotowanych projektów uchwał oraz innych spraw.

q)     Przygotowywanie projektów wymaganych aktów prawnych podejmowanych przez Radę Gminy oraz Wójta, związanych z zakresem powierzonych czynności.

r)      Przyjmowanie,  rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków według zasad wynikających z przepisów prawa i unormowań wewnętrznych.

s)      Przygotowanie i terminowe przekazywanie właściwym organom i podmiotom materiałów i dokumentów z zakresu sprawozdawczości i statystyki, związanych
z zakresem powierzonych czynności.

t)       Wykonywanie powierzonych zadań z zakresu obrony cywilnej, spraw obronnych
i zarządzania kryzysowego.

  1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)     praca na pełny etat, w wymiarze 8 godz. na dobę, średnio 40 godz. tygodniowo.

b)     okres zatrudnienia: 6 miesięcy – z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem, (zakłada się przedłużenie umowy na czas określony lub nieokreślony w przypadku prawidłowej realizacji zadań na stanowisku)

c)     praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia  naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

d)     wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czarny Dunajec,

e)     wynagrodzenie wypłacane 26 dnia każdego miesiąca,

f)       obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

g)     praca częściowo w terenie.

5.      Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV),

b)      list motywacyjny,

c)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      kopia lub odpis dokumentu poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,

e)      dokumenty poświadczające staż pracy /kopia świadectwa pracy, kopia zaświadczenia o odbytym stażu./

f)        kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z ustawowego uprawnienia pierwszeństwa
w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej (art.. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

dodatkowe:

g)      ew. inne dokumenty potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych kursów, szkoleń itp., określonych w pkt 2 a i b.

  1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, pocztą elektroniczną na adres gmina@czarny-dunajec.pl - w przypadku posiadanych uprawnień
do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu (jednostki) z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska w terminie do dnia 12 czerwca 2015 r. do godz. 15:30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu (jednostki) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.pl / oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmian.), oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r  poz. 1202 z późn. zmianami)”.