Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.28.2016. Zawiadomienie o wszczęciu potępowania administracyjnego - "Budowa stacji LNG" w miejscowości Czarny Dunajec na działce ewid. nr 398/4

2017-01-26 do 2017-02-09 // Oglądano: 1397 // Wstecz

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 i art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z2016 r., poz. 23, z późn. zm.) – zwanej dalej „Kpa”, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3października 2008 r. oudostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z2016 r., poz. 353) – zwanej dalej „uooś”, z a w i a d a m i a, że w dniu 13.12.2016 r., na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. oudostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353) – zwanej dalej „uooś”, zostało wszczęte postępowanie wsprawie z wniosku Spółki Akcyjnej CRYOGAS M&T POLAND z siedzibą przy ul. Spokojnej 5, 01-044 Warszawa, owydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji LNG”. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Czarny Dunajec na działce ewid. nr 398/4.

 

W związku z tym, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 20, do niniejszego postępowania zastosowanie będą miały przepisy art. 74 ust. 3uooś i art. 49 Kpa – strony postępowania o decyzjach czy innych czynnościach organu będą zawiadamiane poprzez publiczne ogłoszenie.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa informuję o uprawnieniach stron polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków izastrzeżeń w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, pokój nr 37, w godzinach pracy urzędu.

 

Ponadto informuję, iż pismem z dnia 25.01.2017 r., znak: OŚ.6220.28.2016 Wójt Gminy Czarny Dunajec zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wKrakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji oraz zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko w przypadku uznania potrzeby przeprowadzenia oceny.

 

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, wywieszono w dniach: 26.01.2017 r. – 09.02.2017 r.

 

Z up. WÓJTA

KIEROWNIK

Referatu Ochrony Środowiska

mgr Magdalena Jarosz