Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

OŚ.6220.7.2017. Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia

2017-08-31 do 2017-09-14 // Oglądano: 1339 // Wstecz
pn. "Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1652K Ciche - Dzianisz (budowa chodnika) w miejscowości Ciche".

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Czarny Dunajec, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy zdnia 3października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z2017 r., poz. 1405) - zwanej dalej „uooś”, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) – zwanej dalej „Kpa” zawiadamia, że w dniu 30.08.2017 r. na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 14, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i ust. 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 uooś, oraz § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. wsprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 71), wzwiązku z art. 104 Kpa – została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1652K Ciche – Dzianisz (budowa chodnika) w miejscowości Ciche”.

Od przedmiotowej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz za pośrednictwem Wójta Gminy Czarny Dunajec, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 

Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, Referat Ochrony Środowiska, p. 37, w godzinach pracy urzędu.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, wywieszono w dniach: 31.08.2017 r. – 14.09.2017 r.

 

Z up. WÓJTA

KIEROWNIK

Referatu Ochrony Środowiska

mgr Magdalena Jarosz