Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Konkurs 2017-USG

2017-11-21 do 2017-11-30 // Oglądano: 1381 // Wstecz

Dyrektor
Samodzielnego Gminnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej

w Czarnym Dunajcu
ul. Kamieniec Dolny 55
34-470 Czarny Dunajec

 

 

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1638 późn. zmianami) oraz przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r.,poz. 1938 z późn. zmianami).

 

O G Ł A S Z AK O N K U R SO F E R T

NA ŚWIADCZENIAZDROWOTNE

w zakresie:

1.Wykonywania badań USG.

 

 

Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursuoraz stosowne formularze można uzyskać w Administracji Zakładu mieszczącej się w Przychodni w Czarnym Dunajcu ul. Kamieniec Dolny 55, 34 - 470 Czarny Dunajec tel. (18) 265 73 70 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00, e-mailsgzpoz@wp.pl., bądź pobrać ze strony https://sgzpoz.czarny-dunajec.com

 

Oferty należy składać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Przychodni w Czarnym Dunajcu II piętro (administracja zakładu) w dni robocze w terminie do 30.11.2017r. do godz. 10.00.
Dotyczy to zarówno ofert złożonych w administracji Przychodni w Czarnym Dunajcu, jak i ofert nadanych w formie przesyłki pocztowej. O terminie wpłynięcia oferty decyduje data wpływu na Dziennik Podawczy.

Oferta musi być złożona w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie umieścić:

  • dokładny adres Oferenta (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu),
  • numer sprawy: SGZPOZ - 37/2017,
  • napis określający przedmiot postępowania konkursowego,
  • napis: ,,Nie otwierać przed dniem 30.11.2017r. godz. 12.00” (termin otwarcia ofert).

 

Oferty nadane, jako przesyłka pocztowa, które wpłyną po terminie składania ofert, jak również oferty złożone na Dzienniku Podawczym Udzielającego zamówienie po terminie składania ofert, zostaną odrzucone.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2017r. o godz. 12.00 wSamodzielnym Gminnym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej – Przychodnia w Czarnym Dunajcu ul. Kamienic Dolny 55 – II piętro (administracja zakładu). Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminów.


docxSzczegółowe warunki konkursu 2017.
Dodano: 2017-11-21 09:51:15Pobrano: 474 // 0.06 MB
pdfSzczegółowe warunki konkursu 2017-USG
Dodano: 2017-11-21 09:51:26Pobrano: 436 // 11.85 MB
docZałącznik nr 6 - Projekt umowy na bad. usg
Dodano: 2017-11-21 09:51:27Pobrano: 437 // 0.14 MB
pdfKomunikat z dn. 27.11.2017r. -USG
Dodano: 2017-11-28 10:42:21Pobrano: 421 // 0.18 MB