Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie: powołania Komisji ds. przyznawania środków finansowych dla instytucji pozarządowych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w zakresie

2018-02-19 do 2018-03-19 // Oglądano: 871 // Wstecz

Działając na podstawie art.11,us.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1817) oraz art.7 ust. 1 pkt 19, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1875),Rozdz. 13, ust.2 Uchwały XXIX/297/2017 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

 

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję ds. opiniowania ofert instytucji pozarządowych w otwartym konkursie na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Czarny Dunajec w 2018r. w zakresie kultury pod nazwą:

 

„Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa

narodowego”,

w składzie:

 

1. Anna Trebunia - Wyrostek - Przewodniczący

2. Michał Jarończyk - Członek

3. Renata Zięba - Członek

 

 

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.