Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II

2018-08-31 do 2018-11-10 // Oglądano: 961 // Wstecz
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246), w związku wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II informuje, co następuje:

 

Pełnomocnicy wyborczy lub osoby przez nich upoważnione mogą zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, na całym obszarze działania komitetów, tj.:

 

1.na obszarze całego kraju w przypadku komitetów wyborczych, które otrzymały uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego;

 

2.na obszarze całego województwa w przypadku komitetów, które otrzymały postanowienie komisarza wyborczego o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, za wyjątkiem komitetów, o których mowa w pkt 3;

 

3.na obszarze jednej gminy wskazanej w postanowieniu komisarza wyborczego, w przypadku komitetów wyborczych wyborców utworzonych w celu zgłaszania kandydatów tylko w jednej gminie do 20 000 mieszkańców.

 

Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą, kopię uwierzytelnia pełnomocnik wyborczy, a w przypadku zgłoszenia dokonanego osobiście – osoba przyjmująca zgłoszenie, po okazaniu oryginału upoważnienia.

 

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.

 

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane najpóźniejw dniu 21 września 2018r., w godzinach pracy urzędu. W przypadku wysłania pocztą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu przesyłki do urzędu – art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego.

 

Sposób zgłaszania kandydatów, wzór zgłoszenia określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, umieszczona na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl .

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu, tel. 18/442-88- 80.

 

Komisarz Wyborczy

 

w Nowym Sączu II

 

(-) Piotr Borkowski