Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zapytanie ofertowe - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 600.000 zł

2018-11-14 do 2018-11-27 // Oglądano: 1903 // Wstecz

1. Zamawiający

1.1 Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Czarny Dunajec - Urząd Gminy Czarny Dunajec

34-470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2

tel. +48 (18) 26-135-40         fax. +48(18) 26-135-30

1.2 Adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej Zamawiającego

poczta elektroniczna (e-mail): gmina@czarny-dunajec.pl

strona internetowa: www.czarny-dunajec.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia.

1.Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 600.000,00 PLN na sfinansowanie inwestycji realizowanej przez Gminę Czarny Dunajec tj. budowy boiska sportowego w miejscowości Czarny Dunajec.

2.Forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco.

3.Uruchomienie kredytu będzie następować w złotych polskich (PLN), w formie bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji Zamawiającego.

4.Pobranie kredytu: w jednej transzy, płatnej na konto Gminy Czarny Dunajec do dnia: 31.12.2018r.

5.Koszt kredytu stanowić będą:

- odsetki wg zmiennej stopy procentowej wg WIBOR 3M

- stała marża banku wyrażona w ofercie Banku

6.Spłata kredytu nastąpi w latach 2020-2027, w 8-miu równych ratach zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu stanowiącym załącznik nr 2

7.Z tytułu obsługi kredytu nie będą pobierane żadne inne opłaty i prowizje poza ujętymi w ofercie.

8.Oprocentowanie będzie podlegało zmianom co kwartał pierwszego dnia miesiąca danego kwartału a nowa stawka WIBOR 3M będzie z dnia zmiany oprocentowania (tj. z pierwszego miesiąca danego kwartału).

9.Spłata rat kredytu oraz odsetek stanowiących sumę zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR 3M i stałej marży Banku – następować będzie w ostatnim dniu roboczym wdanym kwartale, zgodnie z harmonogramem płatności.

10. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu, przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni a liczba dni w roku przestępnym wynosi 366 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany warunków umowy, tym samym nie wymaga jej aneksowania.

11. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo, bez ponoszenie jakichkolwiek dodatkowych opłat i kosztów, do:

- wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu,

- rezygnacji z pobrania części kredytu

- zmiany warunków spłaty kredytu tj. terminów i wysokości rat kredytu

W takich przypadkach Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat lub prowizji, a pozostałą kwotę należną do spłaty rozłoży na raty zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego. W przypadku spłaty całości kredytu lub jego części przed terminem, oprocentowanie będzie liczone za okres faktycznego korzystania z kredytu.

12. Wykorzystanie kredytu nastąpi zgodnie z dyspozycją Zamawiającego.

13. Zamawiający zastrzega sobie, iż Wykonawca nie ma prawa żądać żadnych prowizji i opłat, w przypadku, gdy Zamawiający nie wykorzysta całości kredytu postawionego do dyspozycji.

14. Wykonawca do oferty winien załączyć projekt umowy. Zamawiający zaakceptuje treść umowy kredytowej stosowanej w swej działalności przez kredytodawcę pod warunkiem, że będzie ona zgodna z wymogami zamawiającego.

15.Ofertę należy złożyć na załączonym do zapytania o cenę „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1.

16.Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenie:

- wypełniony harmonogram spłaty kredytu,

- zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Prawo bankowe,

- wzór umowy kredytowej zawierający postanowienia niniejszego zapytania ofertowego.

17.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 listopada 2018 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Sali Narad Urzędu Gminy Czarny Dunajec – II piętro

18.Zawarcie umowy nastąpi w ciągu 14 dni po wyborze najkorzystniejszej oferty.

19.Wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące zdolności kredytowej Gminy Czarny Dunajec dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czarny Dunajec.

3. Termin wykonania zamówienia

Termin świadczenia usługi: do dnia 30/06/2027r.

4. Kryteria oceny ofert

Najniższa cena (brutto) - waga kryterium: 100%

5. Termin i forma złożenia oferty

Ofertę na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1do zapytania wraz z załącznikami, należy złożyć w terminie do dnia: 27/11/2018 r. do godz. 11.50 w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej napisem:

„Kredyt długoterminowy – znak sprawy RB.271.26.2018 - nie otwierać przed dniem 27.11.2018 godz. 12.00”

6. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami

Skarbnik Gminy Monika Styrczula, telefon kontaktowy: 18-26-135-24

w godz. 800–1500 (poniedziałek-piątek) – Urząd Gminy Czarny Dunajec (pokój 24)

Piotr Zmarzliński, telefon kontaktowy: 18-26-135-26

w godz. 800–1500 (poniedziałek-piątek) – Urząd Gminy Czarny Dunajec (pokój nr 26)

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie poinformowany telefonicznie bądź drogą elektroniczną o terminie zawarcia umowy.


Zamawiający informuje, iż termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 30 listopada 2018r  do godziny 12.00

 


docZalacznik_01_Formularz ofertowy_2018-26
Dodano: 2018-11-14 12:53:18Pobrano: 460 // 0.15 MB
docZalacznik_02_Harmonogram_splaty_kredytu_2018-26
Dodano: 2018-11-14 12:53:18Pobrano: 447 // 0.13 MB
pdfZalacznik_03_Uchwala_RG_z_12-11-2018
Dodano: 2018-11-14 12:53:19Pobrano: 422 // 0.32 MB
pdfZalacznik_04_Opinia_RIO_ws_kredytu_z_05-11-2018
Dodano: 2018-11-14 12:53:21Pobrano: 468 // 1.29 MB
pdfZapytanie_ofertowe_2018-26
Dodano: 2018-11-14 12:53:25Pobrano: 445 // 1.36 MB