Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w dziedzinie kultury i sportu

2007-02-15 do 2007-02-15 // Oglądano: 2408 // Wstecz
Zarządzenie Nr 15/2007
Wójta Gminy Czarny Dunajec
z dnia 15 lutego 2007 r.

  

w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w dziedzinie kultury i sportu w roku 2007


Na podstawie art.11, art.13, art.14, art.15, art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96 poz.873) oraz na podstawie Uchwały Budżetowej na 2007 rok Rady Gminy Czarny Dunajec Nr XXX/15/2006 z dnia 27.12.2006 r. oraz Uchwały RG Nr IV/34/2007 z dn. 14.02.2007r

 

Zarządza się co następuje:

 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Dunajec w dziedzinie kultury i sportu w roku 2007.

 


§ 1.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.

 

Środki na zadania:

-         krzewienie kultury i umiłowania do własnych tradycji poprzez prowadzenie nauki        śpiewu i tańca góralskiego , gry na instrumentach ludowych oraz prowadzenie zespołów regionalnych kwota  93.000 złotych

-         krzewienie kultury poprzez naukę gry na instrumentach oraz prowadzenie orkiestry dętej kwota  17.000 złotych

R a z e m dotacje: 110.000 złotych

-         upowszechnianie kultury fizycznej poprzez utrzymywanie obiektów sportowych, organizację imprez sportowych i reprezentowanie gminy w rozgrywkach piłkarskich kwota 85.000  złotych

-         upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie zajęć, organizowanie imprez w sportach zimowych

kwota  10.000  złotych

R a z e m  dotacje: 95.000 złotych


O g ó ł e m dotacje:  205.000 złotych

 

 

 

§ 2.

 

Zasady przyznawania dotacji.

 

1. Podstawowym dokumentem pozwalającym na ubieganie się o wsparcie projektu jest oferta realizacji zadania publicznego zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207).

Oferta ta powinna zawierać:
1) dane na temat organizacji;
2) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
3) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
5) przewidywane źródła finansowania zadania;
6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
7) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;
8) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
9) ewentualne referencje i inne materiały dodatkowe, które oferent uzna za pomocne przy opiniowaniu przedkładanego projektu kulturalnego, artystycznego lub inicjatywy wydawniczej

2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na

obowiązującym formularzu w terminie określonym w § 3.

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

 

 

§ 3. 

 

Termin składania ofert.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Piłsudskiego 2 lub przesłanie oferty na ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2007 r. (liczy się data wpływu).

 

§ 4.

 

Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

 1. merytorycznymi
 • ilość młodzieży objętej zadaniem
 • dotychczasowe wyniki pracy z zakresu kultury regionalnej i sportowej
 • atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania,
 • znaczenie realizacji zadania dla rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i kultury regionalnej
 1. finansowymi
 • budżet projektu, w tym: rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów i celów,
 • źródła finansowania,
 • odpłatny i nieodpłatny charakter zadania,
 1. organizacyjnymi
 • rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,
 • posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, rzeczowe,
 • dotychczasowe udokumentowane dokonania wnioskodawcy,
 • dotychczasowa współpraca w zakresie zadań realizowanych przez wnioskodawcę, w tym rzetelność i terminowość rozliczenia z dotacji w roku poprzednim

 

§ 5.

 

Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi Gminy Czarny Dunajec propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania i liczbę wyłonionych zadań w terminie 5 dni od upływu terminu określonego w § 3.

 

§ 6.

 

Decyzje o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy Czarny Dunajec w drodze odrębnego zarządzenia w terminie 5 dni od daty otrzymania protokołu z pracy Komisji.

 

 

§ 7.

Zarządzenie Wójta Gminy Czarny Dunajec o wynikach konkursu ofert jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą - podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

 

§ 8.

 

Od Zarządzenia Wójta nie przewiduje się trybu odwołań.

 

§ 9.

 

Informacja o sposobie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne

w dziedzinie kultury i sportu w roku 2007 roku oraz o wzorach formularzy: oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

 

1. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone zostanie w "Tygodniku Podhalańskim",  na stronie www.czarny-dunajec.pl a także w siedzibie Centrum Kultury  i Promocji (adres do korespondencji: Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 6, budynek Remizy OSP) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, ul. Piłsudskiego 2.

2. Wzory formularzy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207).

Formularze są również dostępne w Centrum Kultury  i Promocji, (adres do korespondencji: Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 6, budynek Remizy OSP).

 

 

§ 10.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


oferta realizacji zadania publicznego 2008r.
Dodano: 2011-03-07 20:38:39Pobrano: 947 // 0.31 MB