Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

U C H W A Ł A w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

2018-12-31 do 2019-02-28 // Oglądano: 930 // Wstecz

 

 

 

U C H W A Ł A Nr III/33/2018

RADY GMINY CZARNY DUNAJEC

z dnia 28 grudnia 2018 roku

 

 

w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 9 ust. 1, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 994) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 450), RADA GMINY CZARNY DUNAJEC uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się roczny program współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w gminie Czarny Dunajec na rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do Uchwały Nr III/33/2018

Rady Gminy Czarny Dunajec

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Roczny Program Współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w gminie

Czarny Dunajec w 2019 roku

Rozdział 1.

WPROWADZENIE

 

Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego są ważnym ogniwem działalności społecznej. Aktywne organizacje pozarządowe są partnerem w realizowaniu zadań publicznych, pobudzają aktywność i zaangażowanie mieszkańców w życie gminy. Powierzanie organizacjom pozarządowym zadań społecznych zwiększa efektywność i skuteczność ich realizacji.

Organizacje pozarządowe są gotowe do współpracy, rośnie ich aktywność i znaczenie lokalne. Dzięki coraz większej aktywności podejmowanej na terenie gminy, organizacje pozarządowe stały się cennym partnerem dla samorządu. Główną cechą tych relacji jest współpraca. Doświadczenia zdobyte w zakresie współpracy w poprzednich latach pozwalają na dalsze pogłębianie partnerskiej współpracy.

Roczny Program Współpracy wyznacza partnerski obszar zadań publicznych wszystkim organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzących działalność pożytku publicznego, wyrażających wolę współpracy w działaniach na rzecz mieszkańców gminy.

 

Rozdział 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Ilekroć dalej jest mowa o:

1)organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, (tekst jedn.Dz.U. 2018 poz. 450),

2)gminie - rozumie się przez to Gminę Czarny Dunajec,

3)programie - rozumie się przez to Roczny Program Współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Czarny Dunajec na rok 2019,

4)ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.Dz.U. 2018 poz. 450).

 

Rozdział 3.

CELE PROGRAMU

 

1.Cel główny.

Celem głównym programu jest tworzenie i umacniane partnerstwa pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi.

2.Cele szczegółowe.

Celami szczegółowymi programu są:

1)zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy,

2)integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,

3)prezentacja dorobku organizacji i promowanie jej osiągnięć,

4) wzmocnienie potencjału organizacji.

 

Rozdział 4.

ZASADY REGULUJĄCE WSPÓŁPRACĘ.

 

Współpraca realizowana będzie przy poszanowaniu zasad:

1)wzajemnego wspierania,

2)uczciwej konkurencji,

3) jawności.

 

Rozdział 5. PARTNERZY WSPÓŁPRACY

 

Za realizację Programu odpowiadają:

1)Rada Gminy i jej komisje - w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej,

2)Wójt Gminy Czarny Dunajec - w zakresie realizacji tej polityki, podejmowania współpracy z organizacjami, dysponowania środkami w ramach budżetu, decydowania o przyznaniu dotacji i innych form pomocy poszczególnym organizacjom,

3)organizacje realizujące cele statutowe na terenie gminy Czarny Dunajec.

 

 

Rozdział 6. ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY ORAZ PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

 

W roku 2019 przyjmuje się następujące priorytetowe zadania publiczne:

1.Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

1)krzewienie kultury i umiłowania do własnych tradycji poprzez prowadzenie zespołów regionalnych, nauki śpiewu i tańca góralskiego, gry na instrumentach ludowych, promocję regionu poprzez prezentacje folkloru na imprezach gminnych i poza gminnych oraz prowadzenie orkiestry dętej.

2)organizowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy Czarny Dunajec,

3)organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu dziedzictwa narodowego,

4)uczestniczenie w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach kulturalnych.

2.Program ma charakter otwarty. Zakłada możliwość uwzględniania nowych form współpracy oraz ogłaszania konkursów na zadania nieokreślone w niniejszym programie.

 

 

Rozdział 7.

FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI

 

1.Współpraca z organizacjami odbywać się będzie poprzez następujące formy:

1)zlecania organizacjom realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,

2)wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,

3)konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

4)konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, z Radą Działalności Pożytku Publicznego, w przypadku jej utworzenia,

5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej,

6)umowy partnerskiej określonej w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j.Dz.U. 2018 poz. 1307) oraz porozumienia albo umowy o partnerstwie określonych w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020(t.j. Dz.U. 2018 poz. 1431).

 

Rozdział 8. OKRES REALIZACJI PROGRAMU

 

Gmina realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie rocznego programu współpracy, działania te obejmują rok kalendarzowy 2019.

 

Rozdział 9. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

 

Cele zawarte w programie współpracy powinny być realizowane przez:

1)równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków,

2)zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom poprzez powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie,

3)współpracę na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności,

4)współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

5)udział organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach programowych samorządu,

6)zamieszczanie informacji o podejmowanych działaniach przez samorząd i organizacje,

7)doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków przez pracowników Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu,

8)użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali i sprzętu na działalność statutową organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,

9)promocję działalności organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w mediach,

10)pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych z partnerami o podobnym profilu,

11) organizacja spotkań tematycznych organizacji i przedstawicieli samorządu.

 

Rozdział 10. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Gmina współpracując z organizacjami w ramach uchwalonego programu na rok 2019 przeznacza środki finansowe w wysokości 530.000,00 zł (pięćset trzydzieści tysięcy zł), ( a w tym: wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie kultury – 250.000,00 zł, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie sportu – 280.000,00 zł)

 

Rozdział 11. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

1. Organizacje pozarządowe w trakcie realizacji programu mogą składać wnioski dotyczące sposobu realizacji programu.

2. Miernikami efektywności realizacji programu w danym roku będą informacje dotyczące
w szczególności:

1)liczby ogłoszonych konkursów;

2)liczby ofert, które wpłynęły w ramach konkursów;

3)liczby umów zawartych na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert;

4)wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań publicznych;

3. Gmina w trakcie wykonywania zadania przez organizacje sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.

4. W ramach kontroli upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy lub Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania.

5. Prawo do kontroli przysługuje upoważnionemu pracownikowi zarówno w siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu czy też trybu małych zleceń wskazano realizację zadania jak i w miejscach realizacji zadań. Wójt Gminy może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy.

6. W terminie nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, Wójt przedkładać będzie Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy za poprzedni rok kalendarzowy.

 

Rozdział 12. INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU KONSULTACJI

 

1.Projekt programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku konsultowany był z organizacjami działającymi na terenie gminy.

2.Projekt programu zamieszczony był na stronie internetowej Urzędu. Dodatkowo udostępniony był w postaci tekstowej w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.

3.Uwagi i wnioski dotyczące programu można było składać - osobiście w Urzędzie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres ckip@ckip.org.

4.Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami zamieszczona została na tablicy ogłoszeń w Urzędzie i na stronie internetowej Gminy.

5.Współpraca finansowa pomiędzy Gminą, a organizacjami odbywa się każdorazowo po podpisaniu umów i uprzednim przystąpieniu do konkursu na wykonanie zadań publicznych, ogłoszonym przez Gminę albo na podstawie art.28 ust.1 ustawy o sporcie.

 

Rozdział 13. TRYB POWOŁANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

 

1.Otwarty konkurs ofert jest ogłaszany w formie zarządzenia Wójta Gminy.

2. Komisja konkursowa powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy Czarny Dunajec po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

W skład Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert wchodzą pracownicy Urzędu Gminy lub Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec (3 osoby) oraz ewentualnie osoba wskazana przez organizacje pozarządowe ( art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, 2da, 2e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 450)

3.Zlecanie zadań obejmuje oddzielnie teren każdej miejscowości gminy.

4.Dopuszcza się możliwość zlecenia zadania w sytuacji gdy wpłynęła jedna oferta.

5.Dopuszcza się możliwość dwukrotnego ogłaszania konkursu w ciągu roku.

6.Wyniki pracy Komisji Konkursowej (pisemny protokół) są zatwierdzane przez Wójta Gminy.