Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Informacja o zarządzonych konsultacjach z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec

2019-01-04 do 2019-02-02 // Oglądano: 1636 // Wstecz

1.Przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec. Podstawę konsultacji stanowi wzorcowy projekt statutu przyjęty przez Komisję Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych. Projekt ten jest udostępniony na stronie internetowej oraz w BIP Urzędu Gminy Czarny Dunajec.

2.Celem konsultacji jest wypełnienie ustawowego obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994
ze zmianami), który stanowi, że organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Potrzeba uchwalenia nowych statutów wynika z konieczności dostosowania ich treści do obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzenie korzystnych z praktycznego punktu widzenia rozwiązań dla sołectw.

3.Konsultacje przeprowadzone będą odrębnie dla każdego z 15 sołectw Gminy.
W konsultacjach biorą udział wszyscy mieszkańcy danego sołectwa.

4.Procedura konsultacji przeprowadzona zostaną w terminie 5 stycznia – 2 luty 2019 r.

5.Zarządzeniem Nr 1/2019 . Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 stycznia 2019 r określone zostały następujące formy i terminy przeprowadzenia konsultacji:

1)przekazanie informacji o konsultacjach sołtysom i radom sołeckim w terminie do dnia 8 stycznia 2019 r.;

2)zwołanie zebrań wiejskich przez sołtysów w terminie do 27 stycznia, w celu omówienia statutu sołectwa z mieszkańcami; w przypadku, gdy zebranie wiejskie nie zostanie zwołane w wyznaczonym terminie, Urząd Gminy zorganizuje spotkanie
z mieszkańcami w celu omówienia statutu; informacja o terminach zebrań lub spotkań zostanie podana do wiadomości mieszkańców.

3)składanie przez mieszkańców uwag i opinii w terminie od 10 stycznia do 25 stycznia 2019 r.; wzorcowy projekt statutu przyjęty przez Komisję Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych udostępniony jest na stronie internetowej oraz w BIP Urzędu Gminy Czarny Dunajec.

4)uwagi i opinie mieszkańców, o których mowa w pkt 3, mogą być składane w formie: pism, faksów, poczty elektronicznej, a także uwag ustnych i telefonicznych składanych bezpośrednio osobom odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji; osoba zgłaszająca uwagi lub opinie powinna podać imię nazwisko oraz adres, w celu umożliwienia zweryfikowania statusu mieszkańca danego sołectwa;

6.Osobami odpowiedzianymi za przeprowadzenie konsultacji są następujący pracownicy Urzędu Gminy :

1)Michał Jarończyk - Sekretarz Gminy, pokój 38,tel. 18 26135 38

2)Zofia Czyszczoń – pracownik Urzędu Gminy, pokój 42, tel. 18 26135 42

3)Bartłomiej Błachuta – pracownik Urzędu Gminy, pokój 12 (dziennik podawczy)

tel. 18 26135 12

Podpisano

Marcin Ratułowski

Wójt Gminy Czarny Dunajec


pdfWzorcowy projekt statutow solectw
Dodano: 2019-01-04 14:49:29Pobrano: 559 // 0.28 MB