Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zapytanie ofertowe - opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowy żłobka

2019-06-04 do 2019-06-18 // Oglądano: 1758 // Wstecz

Czarny Dunajec, 04.06.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert

1. Zamawiający:

Gmina Czarny Dunajec

ul. Piłsudskiego 2

34-470 Czarny Dunajec

2.Przedmiot zamówienia:

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowy żłobka na terenie istniejącego przedszkola samorządowego przy ul. Targowej w Czarnym Dunajcu

adres obiektu budowlanego: Działka nr ewid. 3226/1 jedn. ewid. 121103_2 Czarny Dunajec, obręb 0003 Czarny Dunajec.

 

NAZWA I KOD ZAMÓWIENIA WG CPV:

grupa robót

71000000- 8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne klasa robót:

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

kategorie robót:

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

3.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

a)wielobranżowego projektu koncepcyjnego,

b)projektu budowlanego,

c)projektu zagospodarowania terenu – na aktualnej mapie do celów projektowych,

d)projektów wykonawczych, projektów wnętrz pomieszczeń wymagających szczególnego potraktowania, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego, budowy żłobka wraz z powiązaniem z budynkiem przedszkola, przebudową istniejącej kotłowni w budynku przedszkola, na terenie istniejącego przedszkola samorządowego przy ul. Targowej w Czarnym Dunajcu

4.Termin wykonania zadania: 30.04.2020 r.

5.Kryterium wyboru oferty: cena (100%) - według minimalizacji.

6.Wytyczne do przygotowania oferty

·Projektant dostarczy we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie niezbędne materiały, dokumenty, badania i uzgodnienia niezbędne do opracowania przedmiotowej dokumentacji. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

·Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

·Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z zakresem zamówienia

·Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

·Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

·Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

·Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania

7.Termin związania ofertą: 30 dni.

8.Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Paweł Babeł, tel.182613528

9. Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.

10. Oferta powinna zawierać:

a) Formularz oferty wg załączonego wzoru (załącznik nr 1)

b) Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność
z oryginałem,

c)oświadczenie, że osoba/osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

11. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem:

"Dokumentacja projektowa – Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowy żłobka na terenieistniejącego przedszkola samorządowego przy ul. Targowej w Czarnym Dunajcu " należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2 do dnia 18 czerwca 2019 r.

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert, bez podania przyczyny zaistnienia powyższych okoliczności. W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności Oferentom nie przysługuje żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

13. Informacje dodatkowe:

·Zapytanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stąd Oferentowi nie przysługują roszczenia względem Zamawiającego, w przypadku unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.

·Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta pod warunkiem akceptacji jej wszystkich postanowień przez Oferenta. Niniejsze zapytanie nie jest również ofertą handlową o której mowa w kodeksie cywilnym czy też w innych przepisach właściwych.pdfmapa
Dodano: 2019-06-04 11:21:40Pobrano: 415 // 1.11 MB
docPFU opis 05.2019
Dodano: 2019-06-04 11:21:57Pobrano: 490 // 0.10 MB
pdfwypis z mpzp CzD
Dodano: 2019-06-04 11:21:57Pobrano: 440 // 0.93 MB
doczał. nr 1 - formularz oferty
Dodano: 2019-06-04 11:21:58Pobrano: 389 // 0.06 MB
pdfżłobek parter 05.2019
Dodano: 2019-06-04 11:22:01Pobrano: 475 // 0.33 MB
pdfżłobek piętro 05.2019
Dodano: 2019-06-04 11:22:03Pobrano: 418 // 0.64 MB
pdfżłobek pzt 05.2019
Dodano: 2019-06-04 11:22:06Pobrano: 450 // 2.53 MB
pdfInformacja z otwarcia ofert
Dodano: 2019-06-19 10:55:41Pobrano: 499 // 0.07 MB