Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/2020/MŁ

2020-01-08 do 2020-01-22 // Oglądano: 785 // Wstecz
na dowóz dzieci w ramach realizacji programu „Moje łyżwy”- w roku 2020 (pod warunkiem uzyskania dofinansowania projektu z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki
w roku 2020).

1. Pełna nazwa Zamawiającego:

Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,
NIP: 7352843273, tel. (18)2613540, fax: (18)2613530

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci na lodowisko w Czarnym Dunajcu.

Opiekunami grup będą nauczyciele zatrudnieni w poszczególnych szkołach.

I. Trasy osobno dla każdej ze szkół:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Cichem- I grupa- 15 dzieci,

2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Cichem- I grupa- 15 dzieci,

3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Cichem- I grupa- 14 dzieci,

4. Szkoła Podstawowa w Chochołowie- I grupa-15 dzieci,

5. Szkoła Podstawowa w Odrowążu- II grupy- 30 dzieci,

6. Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach- III grupy- 45 dzieci,

7. Szkoła Podstawowa w Piekielniku- II grupy- 30 dzieci,

8. Szkoła Podstawowa w Podszklu- III grupy- 45 dzieci,

9. Szkoła Podstawowa w Ratułowie- I grupa- 15 dzieci,

10. Szkoła Podstawowa w Załucznem- II grupy- 30 dzieci,

11. Szkoła Podstawowa nr 1 w Czerwiennem- I grupa- 15 dzieci.

Zamawiający przewiduje 10 wyjazdów 60- minutowych w ramach których dzieci będą trenowały jazdę na łyżwach na lodowisku. Zamawiający zastrzega sobie jednak możliwość zmniejszenia ilości wyjazdów, jeżeli będzie to ekonomicznie uzasadnione.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty na poszczególne trasy osobno lub łącznie na wszystkie trasy będące przedmiotem zamówienia. Oferowana cena ma dotyczyć należnej kwoty- za 1 wyjazd z miejsca zbiórki przy szkole- na lodowisko w Czarnym Dunajcu.

 

3. Termin wykonania zamówienia:

Zostanie dokładnie określony po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zamawiający przewiduje, iż termin wykonania zamówienia będzie przypadał na okres od 20 stycznia 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku.

 

4. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać na adres: Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu przy ul. Kolejowej 14a, 34-470 Czarny Dunajec. Na kopercie winna znaleźć się pieczątka oferenta oraz zapis: Dotyczy postepowania ofertowego nr 1/2020/MŁ .

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 10 stycznia 2020 roku-
do godz. 14:00

 

5. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

6. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

- wypełniony i podpisany formularz oferty.

 

7. Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena oferowana przez składającego ofertę.

 

Zaproszenie do składania ofert sporządził/sporządziła:

8.01.2020 r. Iwona Wontorczyk, tel. (18) 521 36 80


 

 


 

 

 

 

 

Marcin Ratułowski


docxformularz ofertowy - transport.
Dodano: 2020-01-08 10:30:41Pobrano: 306 // 0.02 MB