Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Obwieszczenie Wojewody Małopolski - postępowanie w sprawie zezwolenia na inwestycję drogową

2020-01-23 do 2020-01-27 // Oglądano: 603 // Wstecz

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 zezm.)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że:

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie znak: WI‑XI.7820.1.67.2019.AL, dotyczącej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 958 klasy G – odcinek nr 11 od km 1+852,00 do km 1+940,00; od km 1+987,00 do km 2+057,00; od km 2+100,00 do km 2+884,00; od km 3+480,00 do km 3+830,00; od 4+320,00 do km 4+720,00; od km 4+805,00 do km 4+885,00; od km 5+060,00 do km 5+310,00; 5+440,00 do km 5+998,00; od km 6+275,00 do km 9+713,00; od km 9+900,00 do km 9+972,00; od km 10+300,00 do km 10+718,00 (odc. ref. 080), gm. Kościelisko pow. tatrzański i gm. Czarny Dunajec pow. nowotarski, woj. małopolskie, w ramach zadania „Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane, zadanie 1” na wniosek złożony 14 listopada 2019 r., (uzupełniony 25 listopada 2019 r.) , skorygowany 08 stycznia 2020 r. (data wpływu do Kancelarii Urzędu: 09 stycznia 2020 r.) przez pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego.

 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim, w gminie Kościelisko oraz w powiecie nowotarskim, w gminie Czarny Dunajec na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, które znajdują się:

 

1.między liniami rozgraniczającymi teren w granicach projektowanego pasa drogi wojewódzkiej nr 958 zgodnie z art. 11 f ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

 

Jedn. ewid. 121103_2 Czarny Dunajec, obręb 0001 Chochołów: 10975;

Jedn. ewid. 121704_2, Kościelisko, obręb 0402 Witów: 8005/49 (8005/44); 8005/51 (8005/44); 187/10 (187/3); 243/9 (243/5); 8005/53 (8005/44); 1692/3 (1692/2); 1690/2 (1690/1); 1714/3 (1714/1); 1777/5 (1777/3); 8058/2 (8058/1); 1779/6 (1779/4); 324/8 (324/4); 8010/3 (8010); 375/2 (375/1); 8005/55 (8005/44); 9410/1 (9410); 2900/3 (2900/2); 2958/4 (2958/2); 2994/16 (2994/4); 2994/18 (2994/7); 2994/20 (2994/8); 2994/14 (2994/12); 3001/8 (3001/3); 49177/8 (49177/1); 8005/57 (8005/44); 8005/59 (8005/44); 4411/3 (4411/1); 4429/3 (4429/1); 8005/61 (8005/44); 8005/63 (8005/44); 5239/2 (5239/1); 9270/1 (9270); 9270/3 (9270); 5270/4 (5270/3); 5277/7 (5277/1); 5277/9 (5277/2); 5277/11 (5277/4); 5312/4 (5312/3); 9364/1 (9364); 5312/6 (5312); 9099/1 (9099); 9403/1 (9403); 8280/5 (8280/4) 8005/65 (8005/44); 7164/6 (7164/1); 8005/23; 7165/6 (7165/3); 7164/8 (7164/1); 7164/9 (7164/1); 8005/24; 7165/7 (7165/3); 8005/25; 7370/5 (7370/3); 7370/7 (7370/4); 7373/2 (7373/1); 7374/5 (7374/3); 7374/7 (7374/4); 7377/2 (7377/1); 7378/2 (7378/1); 7383/2 (7383/1); 7391/6 (7391/3); 7391/8 (7391/4); 7396/6 (7396/3); 7432/2 (7431/1); 7437/2 (7437/1); 7439/11 (7439/6); 7439/9 (7439/5); 7439/15 (7439/8); 7439/13 (7439/7); 7446/5 (7446/3); 7446/7 (7446/4); 7448/4 (7448/1); 7448/6 (7448/2); 7448/8 (7448/3); 7452/2 (7452/1); 7456/2 (7456/1); 7460/3 (7460/1); 7460/5 (7460/2); 7463/2 (7463/1); 7473/2 (7473/1); 8152/2 (8152/1); 7474/2 (7474/1); 7166/10 (7166/6); 7166/13 (7166/3); 7166/14 (7166/3); 6806/10 (6806/3); 6806/9 (6806/1); 6805/37 (6805/1); 6828/3 (6828/2); 8005/67 (8005/44); 6919/8 (6919/5); 6919/6 (6919/3); 8005/69 (8005/44); 6945/52 (6945/48)

2.w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu,zgodnie z art. 11 f ust. 1 pkt. 8 lit. e ww. ustawy, na części nw. działek (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału i posiada dotychczasowe przeznaczenie, a jej część zostanie objęta ww. obowiązkiem, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

Jedn. ewid. 121704_2 Kościelisko, obręb 0402 Witów:

7/6; 7/7; 9/5; 9/10; 9/8; 187/11 (187/3); 243/10 (243/5); 324/9 (324/4); 8010/4 (8010); 446/3; 8005/45; 1087/2; 8005/14; 1109; 8005/15; 8005/21; 1258/15; 8005/22; 1258/7; 1361/4; 8041; 1556/1; 8051/1; 8005/54 (8005/44); 2591/1; 2593/1; 2683/9; 2701/1; 2791/12; 2828/11; 2900/1; 2920/1; 2958/3 (2958/2); 3674/3; 3693/1; 4051/15; 4093/1; 4080/7; 4249; 4271/1; 4250/1; 4270/4; 4470/20; 4470/8; 4666/1; 4869/6; 4901/1; 4903/1; 8108/1; 9283; 4948/1; 5270/5 (5270/3); 5277/8 (5277/1); 5280/2; 5308/4; 9364/2 (9364); 8282/5; 7391/5 (7391/3); 7391/7 (7391/4); 7396/5 (7396/3); 7396/4; 6805/2; 6805/4; 8217/1; 7165/5 (7165/3); 7396/5 (7396/3); 7396/4; 6919/4

3.w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy lub przebudowy zjazdów, zgodnie zart. 11 f ust. 1 pkt. 8 lit. h ww. ustawy, na części nw. działki (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału i posiada dotychczasowe przeznaczenie, a jej część zostanie objęta ww. obowiązkiem, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

Jedn. ewid. 121704_2 Kościelisko, obręb 0402 Witów:

8005/54 (8005/44)

4.w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy lub przebudowy urządzeń wodnych zgodnie zart. 11 f ust. 1 pkt. 8 lit. f ww. ustawy, na części nw. działki:

Jedn. ewid. 121704_2 Kościelisko, obręb 0401 Kościelisko:

1252/1

5. w granicach terenu niezbędnego dla realizacji inwestycji – tereny wód płynących zgodnie z art. 20a ust. 1 ww. ustawy, na części nw. działki:

Jedn. ewid. 121103_2 Czarny Dunajec, obręb 0001 Chochołów:

11029;

Jedn. ewid. 121704_2Kościelisko, obręb 0402 Witów:

8280/3; 8282/5; 8274/60; 8266/1; 8267/1; 6805/3;

Ponadto, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej, 22 stycznia 2020 r. zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego, znak: WI-IX.7820.1.67.2019.AL o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym do 27 lipca 2020 r.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi

i zastrzeżenia w Oddziale Budownictwa i Rozwoju Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, pokój nr 5 (parter), w godzinach pracy Urzędu (zaleca się od poniedziałku do piątku w godz. 1200 -1400). lub w innym terminie, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 12 39 21 518, lub uzyskać informacje w sprawie pod ww. numerem. Zaznacza się, że zapoznanie z aktami sprawy w pozostałych godzinach pracy i bez uzgodnienia telefonicznego nie gwarantuje dostępu do akt sprawy z uwagi na obciążenie dużą ilością prowadzonych postępowań.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wszczęciu ww. postępowania.

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy w toku postę­powania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychcza­sowym adresem ma skutek prawny.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznychz dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa powyżej, jest nieważna.