Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Zapytanie ofertowe - dotyczącym zaprojektowania, wykonania oraz instalacji stylizowanych tablic informacyjno/edukacyjnych oraz znaków kierunkowych w ramach mikroprojektu pt. Aktywnie i mobilnie poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji

2020-05-14 do 2020-05-22 // Oglądano: 436 // Wstecz

Gmina Czarny Dunajec zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaprojektowania, wykonania oraz instalacji stylizowanych tablic informacyjno/edukacyjnych oraz znaków kierunkowych w ramach mikroprojektupt. Aktywnie i mobilnie poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 

1.       Zamawiający:

Gmina Czarny Dunajec

z siedzibą: Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu

ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec

tel. 182613512

e-mail: gmina@czarny-dunajec.pl

NIP: 7352843273, REGON 491892162

 

2.      Przedmiot zamówienia:

Zaprojektowanie, wykonanie oraz instalacja stylizowanych tablic informacyjno/edukacyjnych o dziedzictwie kulturowym Chochołowa oraz o dziedzictwie historycznym i przyrodniczym pogranicza jak również zaprojektowanie, wykonanie i instalacja znaków kierunkowych. Zadanie realizowane w ramach mikroprojektu

pt. Aktywnie i mobilnie poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zakres czynności obejmuje:

A ) Tablice informacyjno/edukacyjne

­         Zaprojektowanie, wykonanie, zamontowanie 5 stylizowanych tablic edukacyjno- informacyjnych o dziedzictwie kulturowym, przyrodniczym i historycznym pogranicza polsko-słowackiego, w tym o zabytkowej wsi Chochołów będącej „żywym skansenem” oraz podhalańską perłą architektury drewnianej

­         Przynajmniej jedna z tablic tematyką powinna nawiązywać do tradycji kulturowej regionu oraz przedstawiać wizualizację dawnego obrazu tych ziem

­         Instalacja tablic będzie miała miejsce w nowo utworzonej strefie rekreacyjno-edukacyjnej, czyli w bezpośredniej lokalizacji Szlaku wokół Tatr oraz centrum zabytkowej przygranicznej miejscowości.

­         Tekst przedstawiony na tablicach musi mieć prostą formę.

­         Instalacja tablic będzie miała miejsce na istniejących elementach powstałej strefy.

­         Treść tablic musi być opracowana w j.polskim, słowackim i angielskim

­         Minimalne wymiary tablic to 60cm x 130 cm, maksymalny wymiar 100 cm x 150 cm (wymiar nie obejmuje obramowania)

­         Rama drewniana impregnowana w stylu podhalańskim

­         Nadruk  treści jednostronny na płycie typu dibond, blacha lub inny trały materiał o wskazanym

przeznaczeniu odporny na działanie czynników atmosferycznych w tym promieniowania UV

­         System montażu tablic powinien musi być dostosowany do elementów do których tablica będzie instalowana

­         Ostateczna wizualizacja przed drukiem musi być zaakceptowana przez zamawiającego

­         Treść tablicy musi zawierać wymagane elementy informacyjno promocyjne zgodne z wytycznymi w ramach programu Interreg V-A PL-SK na lata 2014-2020

B ) Znaki kierunkowe

Zaprojektowanie, wykonanie oraz zamontowanie 3 szt. znaków kierunkowych mających na celu przekierowanie ruchu rowerowego oraz turystycznego do nowopowstałej strefy stanowiącej uzupełnienie infrastruktury szlaku wokół Tatr.

Minimalne parametry znaków tj. słupek70x70mm drewniany impregnowany, wysokość 2,5 m, tablica metalowa z blachy ocynkowanej 1mm podwójnie zaginanej 160x550-600mm, posadowione na fundamencie betonowym z kotwą metalową zgodny z wcześniej instalowanymi znakami kierunkowymi przy Szlaku wokół Tatr.

Projekt graficzny w uzgodnieniu z zamawiającym.

 

 

3.       Cel zapytania:

Celem udzielenia zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który zaprojektuje, wykona oraz zainstaluje stylizowane tablice informacyjno/edukacyjne  oraz znaki kierunkowe w ramach mikroprojektu pt. Aktywnie i mobilnie poznajemy dziedzictwo pogranicza Polski i Słowacji, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Szczegółowa dokumentacja dotycząca ww. mikroprojektu jest dostępna w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu ul. Józefa Piłsudskiego 2.

 

4.       Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do  dnia 30.09.2020 roku z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminu zakończenia zadania ze względu na nieprzewidziane okoliczności realizacyjne.

 

5.       Warunki zamówienia:

Na podstawie umowy z osobą lub podmiotem prawnym po przeprowadzeniu stosownej analizy rynku i wyborze.

 

6.       Płatność:

Na podstawie faktur/rachunków. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe za przedmiot umowy po zrealizowaniu czynności określonych w pkt 2.A Tablice informacyjno/edukacyjne lub 2.B Znaki kierunkowe.

 

7.       Sposób przygotowania oferty:

a)     Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym.

b)      Cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto należy podać w walucie PLN.

c)      Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

d)     Oferta powinna być podpisana, posiadać datę sporządzenia oraz dane Oferenta. W przypadku podpisywania oferty przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania ofert.

 

8.       Kryterium oceny i sposób przyznawania punktacji:

Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne Zamawiający będzie się kierował kryterium całkowita cena ofertowa brutto– 100%

 

 

 

9.       Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 22.05.2020 r. do godz. 15.30 (godziny pracy Urzędu 7.30 -15.30)

 

10.   Miejsce i sposób składania ofert:

a)       Drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail Zamawiającego – bchramiec@czarny-dunajec.pl

b)      Osobiście w siedzibie, pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego: Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu,

ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec. Decyduje data wpływu oferty.

 

11.   Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Inspektor  Biura Rozwoju Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu  Barbara Chramiec  tel. 182613537 e-mail: bchramiec@czarny-dunajec.pl

 

12.   Inne informacje:

Zapytanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stąd Oferentowi nie przysługują roszczenia względem Zamawiającego, w przypadku unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.

Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta pod warunkiem akceptacji jej wszystkich postanowień przez Oferenta. Niniejsze zapytanie nie jest również ofertą handlową o której mowa w kodeksie cywilnym czy też w innych przepisach właściwych.

 

Kody CPV dla zapytania ofertowego:

79810000 - Usługi drukowania

79822500 - Usługi projektów graficznych

79823000 - Usługi drukowania i dostawy

44230000-1 - Ciesielskie  elementy budowlane

79824000-6 – Usługi drukowania i dystrybucji

W związku z szerokim zakresem usług Zamawiający dla prawidłowej realizacji zamówienia dopuszcza usługi podwykonawcze

 

Załączniki:

1.       Formularz ofertowy

2.       Załącznik mapowy - mapa poglądowa

 

Mikroprojekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020


pdfFormularz ofertowy-Interreg
Dodano: 2020-05-14 13:33:54Pobrano: 201 // 1.15 MB
jpgLokalizacja inwestycji - Strefa rekreacji w Chochołowie
Dodano: 2020-05-14 13:36:15Pobrano: 198 // 1.16 MB