Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie o naborze nr 3/2007 Pełnomocnik do spraw pozyskiwania środków pozabudżetowych w tym środków strukturalnych

2007-12-20 do 2007-12-20 // Oglądano: 1904 // Wstecz
Ogłoszenie o naborze nr 3/2007

Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Pełnomocnik do spraw pozyskiwania środków 
pozabudżetowych w tym środków strukturalnych z Funduszy UE 

Liczba lub wymiar etatu: 1 - na podstawie umowy o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Czarny Dunajec

1. Wymagania niezbędne: określone w ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • znajomość przepisów, a w szczególności z zakresu procedur kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym oraz przepisów prawnych obowiązujących na stanowisku pracy,
 • znajomość zasad polityki strukturalnej Unii Europejskiej, znajomość podstawowych programów operacyjnych, wiedza nt. możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków krajowych (fundusze)
 • znajomość zasad regulujących pozyskiwanie środków pozabudżetowych, umiejętność tworzenia projektów i wniosków aplikacyjnych,
 • obsługa komputera 
2. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość specyfiki Gminy Czarny Dunajec.
 • praktyka na stanowisku zajmującym się pozyskiwaniem środków z funduszy zewnętrznych,
 • znajomość metod i technik planowania rozwoju gminy,
 • znajomość języka angielskiego
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • pozyskiwanie i przedstawianie informacji nt. możliwości pozyskania środków pozabudżetowych w dziedzinach: 1. rozwój infrastruktury technicznej, 2. ochrona środowiska i rozwój turystyczny, 3. opieka społeczna, 4. edukacja i oświata, 5. kultura
 • koordynowanie pracy w zespołach zadaniowych tworzących projekty i wnioski aplikacyjne,
 • przygotowywanie treści wniosków aplikacyjnych wraz z kompletem niezbędnych załączników, przesyłanie wniosków oraz pośredniczenie w kontaktach i współdziałanie z podmiotami zarządzającymi środkami pozabudżetowymi
 • współuczestnictwo w programowaniu rozwoju lokalnego,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami (przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa) przy pozyskiwaniu środków pozabudżetowych
 • pozyskiwanie i udzielanie informacji o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych przez organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa, pozyskiwanie środków finansowych z funduszy unijnych oraz innych funduszy zewnętrznych, 
 • uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach w celu podnoszenia kwalifikacji na zajmowanym stanowisku.
4. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, pokój nr 40 (sekretariat, II piętro) lub listownie z dopiskiem: „Oferta zatrudnienia - Pełnomocnik do spraw pozyskiwania środków z funduszy pozabudżetowych w terminie do dnia 10 stycznia 2008 roku

Dodatkowych informacje można uzyskać pod numerem: (018) 26-135-29

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami)".

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 i art. 3d ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, oraz informacja o wynikach naboru (z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc ich zamieszkania) będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.czarny-dunajec.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędu Gminy przy ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu.


Wójt Gminy Czarny Dunajec

Józef Babicz