Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości - Czarny Dunajec

2011-04-14 do 2011-04-28 // Oglądano: 2885 // Wstecz

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu na zbycie nieruchomości.

 

Na podstawie uchwały Rady Gminy Czarny Dunajec Nr XVI/172/2008  z dnia 16 lipca 2008r,  art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz.U.Nr 261 poz.2603 z 2004 ) oraz §6 ust.1 i §15 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz.2108 z 2004r).

Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony - licytację na sprzedaż prawa własności nieruchomości gminnej:

Przetarg GN.6840.1.2011

·  Dane ewidencyjne nieruchomości:  Powiat: Nowy Targ, Gmina: Czarny Dunajec, Wieś: CZARNY DUNAJEC, działki ewidencyjne nrnr 3557/5 i 3556 o łącznej powierzchni 0.0555 ha,  niezabudowane, dla których Sąd Rejonowy w Nowym Targu prowadzi księgę wieczystą nr NS1T/0070547/1. Nieruchomość położona jest przy ul.Sienkiewicza za posesją nr 46 i nie posiada doprowadzonych mediów. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani ograniczonymi prawami rzeczowymi.

· Zgodnie z Miejscowym Planem Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Czarny Dunajec nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem MU1 tzn. tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usług.

· Ze względu na niedostateczny dostęp do drogi publicznej nieruchomość może być zbyta na powiększenie nieruchomości sąsiedniej posiadającej taki dostęp. Zainteresowani nabyciem właściciele nieruchomości sąsiednich proszeni są o zgłaszanie udziału w przetargu do dnia 20 maja 2011r. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu dnia 25 maja 2011r.

· Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 27.750,00 PLN słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych.

· Przetarg odbędzie się dnia 31 maja 2011r w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu ul. Piłsudskiego 2 sala obrad II piętro o godz.1000.  W przetargu mogą brać udział tylko osoby zakwalifikowane, które w terminie do dnia 30.05.2011r wpłacą wadium w wysokości 2.800,00 PLN słownie: dwa tysiące osiemset złotych. Wadium w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa należy odpowiednio wpłacić na konto Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu  Nr 56 87920008 0000 0000 2828 0018 - BS w Czarnym Dunajcu lub złożyć w kasie Urzędu Gminy. Osoba wpłacająca wadium to osoba /fizyczna lub prawna/, która figuruje na bankowym dowodzie wpłaty /przelewu/. Osoby licytujące w imieniu firm, współmałżonków lub osób trzecich muszą przed licytacją oprócz dokumentu tożsamości przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania firmy lub pełnomocnictwo. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

·        Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy kupna-sprzedaży ponosi nabywca.

·        Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny działki. Uchylenie się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy kupna-sprzedaży powoduje utratę wadium.

·        Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu pk.32, na stronie internetowej: www.czarny-dunajec.pl  lub pod nr telefonu: 0-18 26-135-32.

 

Czarny Dunajec data 14.04.2011r

Wójt Gminy Czarny Dunajec

Józef Babicz


jpgmapa syt
Dodano: 2011-04-15 09:58:43Pobrano: 1054 // 3.54 MB
jpguchwała
Dodano: 2011-04-15 09:59:44Pobrano: 1022 // 1.99 MB