Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

2011-10-19 do 2011-11-02 // Oglądano: 3948 // Wstecz
Stanowisko pracownicze – stanowisko ds. zamówień publicznych
Stanowisko urzędnicze – podinspektor / inspektor w Urzędzie Gminy w Czarnym Dunajcu

Liczba lub wymiar etatu: ½ - na podstawie umowy o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Czarny Dunajec

1.      Wymagania niezbędne:

·           obywatelstwo polskie /o stanowisko mogą się ubiegać obywatele UE oraz obywatele innych państw, którym przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP/,

·           wykształcenie wyższe z zakresu: prawa/ administracji/ inżynierii/ ekonomii i kierunki pokrewne (kandydaci z innym wykształceniem mogą zostać dopuszczeni wyłącznie w przypadku braku kandydatów z wykształceniem wymaganym)

·           minimum półroczny staż pracy /staż, umowa o pracę, umowa zlecenia/ w administracji publicznej: rządowej lub samorządowej,  

·           znajomość przepisów i zasad postępowania administracyjnego,

·           znajomość aktualnych przepisów ustaw: Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego,

·           znajomość obsługi komputera.

 

2.      Wymagania dodatkowe

 

·           znajomość specyfiki Gminy Czarny Dunajec,

·           prawo jazdy kategorii B,

·           kursy, szkolenia, studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych

3.         Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

·         wykonywanie powierzonych czynności i sporządzanie dokumentów/ materiałów niezbędnych dla prawidłowego przygotowania, przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia  postępowań o udzielenie zamówień  z zakresu zadań realizowanych przez Urząd Gminy oraz inne jednostki Gminne,

·         nadzór nad realizacją wybranych umów oraz ich rozliczenie

·         przechowywanie dokumentacji z postępowań o udzielenie zamówień zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz prowadzenie rejestru postępowań o udzielenie zamówień,

·         prowadzenie centralnego rejestru umów na roboty budowlane, dostawy i usługi zlecone przez Gminę, 

·           prowadzenie korespondencji z innymi podmiotami/instytucjami/organami, opracowanie sprawozdań, analiz i innych dokumentów dotyczących zamówień publicznych,

 

4.         Osoba zatrudniona na stanowisku ponosi odpowiedzialność za:

·         sprawność i zgodność z prawem podejmowanych działań,

·         terminowość i sumienność wykonywanych czynności,

·         poprawność merytoryczną i rzetelność opracowywanych dokumentów, w tym aktów administracyjnych,

·         przestrzeganie postanowień regulaminu pracy oraz przepisów bhp i ppoż.

·         przestrzeganie  tajemnicy służbowej,

·         bieżące zapoznawanie się z nowelizacjami i zmianami aktów prawnych z zakresu swojego działania oraz ich publikacjami,

·         ochronę danych osobowych występujących przy prowadzonych postępowaniach,

·         udzielanie i zamieszczanie w BIP informacji publicznych z zakresu swojego działania zgodnie z przepisami prawa

Ponadto osoba zatrudniona na przedmiotowym stanowisku ponosi odpowiedzialność służbową i dyscyplinarną za działania lub ich zaniechanie z zakresu swoich obowiązków, odpowiedzialność materialną za powierzony sprzęt i wyposażenie stanowiska pracy lub środki pieniężne i druki ścisłego zarachowania oraz odpowiedzialność majątkową za rażące naruszenia prawa na zasadach i w trybie określonym w  ustawie z dnia 20 stycznia 2011 o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące               

 

5.            Wymagane dokumenty (wymagania formalne):

 

·             życiorys (CV)

·             list motywacyjny

·             kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

·             kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie/ staż

·             oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe

·             kopia dowodu osobistego

·             inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy  Czarny Dunajec ul. Piłsudskiego 2, pokój nr 40 (sekretariat II piętro) lub listownie z dopiskiem: „Oferta zatrudnienia – stanowisko urzędnicze” w terminie do dnia  2 listopada 2011 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem 018 26 135 12

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008, Nr 223, poz. 1458). Klauzulę należy podpisać !

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 13 ust. 4 i 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu oraz informacja o wynikach naboru (z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc zamieszkania) będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.czarny-dunajec.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, przy ulicy Józefa Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu.

                                                                                                                     

 

Wójt Gminy

Józef  Babicz