Strona archiwalna. Aktualna strona Gminy Czarny Dunajec kliknij tutaj
ebom| Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca Urząd Gminy Czarny Dunajec portal mapowy portal mapowy
szlak wokół tatr
muzeum pk sk
resetpowiększdrukuj

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec, dla obszaru „Chochołów - 13"

2011-11-08 do 2011-12-06 // Oglądano: 3069 // Wstecz
Na podstawie art. 17 pkt l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, póz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, póz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarny Dunajec uchwały Nr YI/58/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec, uchwalonego uchwałą Nr YII/59/2003 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 30 maja 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 193, póz. 2408, z późn. zm.), dla obszaru „Chochołów - 13", położonego na terenie sołectwa Chochołów.

Z wyżej wymienioną uchwałą Rady Gminy Czarny Dunajec można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Czarny Dunajec oraz na stronie internetowej gminy.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, w terminie do dnia 06.12. 2011 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Czarny Dunajec.


Wójt Gminy Czarny Dunajec